NASLOVNA » JEHOVINI SVEDOCI » Hristos – istiniti Bog Jahve

Hristos – istiniti Bog Jahve

Ovaj izbor citata iz Svetog Pisma prizvan je da posvedoči da Hristos jeste ovaploćeni Jahve (Jehova).

U razgovoru sa predstavnicima „Jehovinih svedoka“ veoma često se postavlja pitanje Božanstvenosti Hrista i upotrebe imena Božijeg „Jehova“.

Misao da je Isus Hristos istiniti Bog i Tvorac sveta, očigledna je za pravoslavnog hrišćanina. Međutim, za člana „Jehovinih svedoka“ Isus Hristos je anđeo, koji je došao na zemlju, „bog“ i „gospod“, ali uz sve ovo samo tvorevina Jehove.

Sporiti uz ovo o terminima „Bog“ i „Gospod“, čini nam se da nije svrsishodno. Na sve naše dokaze kod „Jehovinih svedoka“ će se naći kontraargumenti, jer su isto tako, u vreme Prvog Vaseljenskog Sabora, arijanci revnosno tražili tekstove Pisma za podršku svojoj jeresi.

Hajde da se razaberemo: o čemu se ovde radi?

Obratimo se, za početak, na običnu argumentaciju hrišćana u korist Božanstva Sina Božijeg, da bismo razumeli logiku rasuđivanja članova „Jehovinih svedoka“ i predložili im dokaze, koji uzimaju u obzir njihovo razumevanje naših reči.

Tekstovi Svetog Pisma sadrže dovoljno veliki broj ukazivanja, koja omogućuju da se dođe do zaključka da je Isus Hristos zaista istiniti Bog. Tu može da se svrsta i tzv. „parada titula“, koje Ga karakterišu kao Sina Božijeg, Gospoda, čak i Boga. Ali ne treba zaboraviti, da se u vreme zemnog života Isusa Hrista ovi pojmovi nisu jednako odnosili na istinitog Boga, nego su imali širok spektar značenja koji se u krajnjoj liniji mogao odnositi čak i na proste ljude.

Jevrejska i paganska misao mogle su potpuno da dopuste da dobar ili veliki čovek može biti nazvan sinom Boga i u obe zajednice izraz „Sin Božiji“ mogao je podrazumevati Božanstvenost.

Pravoverni Judej u vreme zemaljskog života Gospoda Isusa Hrista imao je u vidu da „ima takozvanih bogova… kao što je mnogo bogova i mnogo gospoda“ (1 Kor. 8:5), ali osnova njegove vere bila je „da nema nijednoga drugoga Boga osim jednoga“ (1 Kor. 8:4). Ovaj Bog otkrio je Sebe u Starom Zavetu sa jedinstvenim imenom Jahve, koje je (za razliku od titula „Bog“, „Adonaj = Gospod“ itd) pripadalo jedino istinitom, Koji jeste (Suštem) Bogu, u poređenju sa kojim „su svi bogovi u naroda ništa“ (Ps. 96:5).

Isto tako, grčka reč Κυριος (Gospod/gospodin) mogla je podrazumevati čitav spektar stepena dostojanstva – od učtive forme obraćanja ka učitelju ili sudiji do titule Samog Boga. Jer u Kol. 4:1 ovaj termin se odnosi na Boga, a isto tako i na ljude: „Gospodari (κυριοι), pravdu i jednakost ukazujte robovima, znajući da i vi imate Gospoda (κυριον) na nebesima“. U tekstovima Novog Zaveta Hristos je nazvan Gospodom približno 663 puta, ali kakav deo ovog spektra značenja se ima u vidu?

Mnogo ređe se Hristos, u Svetom Pismu, direktno naziva Bogom, što se može objasniti težnjom za razlikovanjem Lica u Trojici: „Bogom“ su obično nazivali Oca, kao što se titula „Gospod“ češće odnosila na Isusa Hrista: „mi imamo samo jednoga Boga Oca… i jednoga Gospoda Isusa Hrista“ (1 Kor. 8:6). Ovde treba naglasiti Tomino ispovedanje, koji je Vaskrsloga prvi nazvao Gospodom i Bogom (Jn. 20:28), a isto tako imenovanja Isusa Hrista kao „istiniti Bog“ (1 Jn. 5:20), „veliki Bog (Tit. 2:13), „Bog silni“ (Is. 9:6), ili kratko „Bože“ (Jev. 1:8), „Bog naš“ (2 Pet. 1:1), „Bog“ (Ef. 5:5, Jn. 1:1). Po rečima apostola Pavla, u Hristu „obitava sva punoća Božanstva“ (Kol. 2:9).

Kako se vidi u Jn. 10:34-36, ova titula (Bog) mogla se odnositi na različita duhovna bića, čak i na ljude, koji poseduju vlast i moć, jer reči El, Eloah i Elohim, obično prevođene kao „Bog“, doslovno znače „Moćni“ ili „Dostojan poklonjenja“. Isto tako, starogrčka reč Θεος može označavati jedinog Koji jeste (Sušteg) Boga, nekakvog boga ili može izraziti opšte shvatanje o božanstvu.

Iz tog razloga, za našu argumentaciju nije dovoljno, onima koji sumnjaju, svedočiti, da je u Svetom Pismu Sin Božiji nazvan „Bogom“ i „Gospodom“. Korisnije je navesti ukazivanja Svetog Pisma, da Logos ima prirodu starozavetnog Jahve, i ovo Ime se može koristiti u odnosu na Hrista.

Na primer, ako pogledamo na bilo koju pravoslavnu kanonsku ikonu Spasitelja, onda je očigledno, da su iznad krstastog nimba napisana imena Božija „Jahve“ – na grčkom „Ο ΩΝ“ ili „ὁ ὢν“, što podvlači uverenost pravoslavnih, da se ovaplotio upravo Onaj Bog, Kojeg su u Starom Zavetu imenovali Koji jeste (Jahve). Na ovo pak ukazuje i Samo Ime Bogočoveka: Isus na starojevrejskom jeziku zvuči kao Jehošua, što znači „Jahve spasava“.
Ovu misao pokušaćemo da prikažemo pomoću biblijskih tekstova.

Uz ovo ćemo pamtiti i da su Knjige Novog Zaveta došle do nas samo na grčkom jeziku, zato se u njima starozavetno ime Jahve već ne susreće. Ali u ovim tekstovima dovoljno često se navode starozavetni citati, gde se govori o Jahve u odnosu na Gospoda Isusa Hrista. Pritom su u većini slučajeva, navedeni starozavetni tekstovi prema starogrčkom prevodu Starog Zaveta (tzv. Septuaginta), što daje mogućnost pratiti čak doslovna podudaranja u formulacijama.

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Gospod reče Mojsiju: Ja sam Onaj što jeste (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν). I reče: Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim: Koji jeste (ὁ ὢν, Jahve) On me posla k vama“ (Izl 3:14).

„Vi ste moji svjedoci, veli Gospod (κύριος ὁ θεός)… da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja (ἵνα γνω̃τε καὶ πιστεύσητε καὶ συνη̃τε ὅτι ἐγώ εἰμι); prije mene nije bilo Boga niti će poslije mene biti“ (Is. 43:10).

Novi Zavet:

„Zato vam i rekoh da ćete pomrijeti u grijesima svojim; jer ako ne povjerujete da Ja jesam (γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι), pomrijećete u grijesima svojim“ (Jn. 8:24).

„A Isus im reče: Kad podignete Sina Čovječijega, onda ćete doznati da Ja jesam (τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι)“ (Jn. 8:28).

„Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: prije nego Avraam nastade, Ja jesam (ἐγώ εἰμι)“ (Jn. 8:58).

„Sada vam govorim prije nego se zbude, da, kada se zbude, vjerujete da Ja jesam (ινὰ πιστεύσητε οταν γενηται ὅτι ἐγώ εἰμι)“ (Jn. 13:19).

„Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: Ja sam (ἐγώ εἰμι). A s njima stajaše i Juda, izdajnik njegov. A kada im reče: Ja sam (ἐγώ εἰμι), odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: Koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: Rekoh vam da sam ja (ἐγώ εἰμι)“ (Jn. 18:5-9).

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Procvjetaće obilno, i veseliće se radujući se i popijevajući; slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska; ta će mjesta vidjeti slavu Gospodnju (Jahve), krasotu Boga našega. Ukrijepite klonule ruke, i koljena iznemogla utvrdite. Recite onima kojima se srce uplašilo: Ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašega; osveta ide, plata Božija, sam ide, i spašće vas. Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriće se“ (Is. 35:2-10).

Novi Zavet:

„A Jovan, čuvši u tamnici djela Hristova, posla dvojicu od učenika svojih. I reče mu: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite: Slijepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propovijeda jevanđelje. I blago onome koji se ne sablazni o mene“ (Mt. 11:2-6).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Jer je Gospod (Jahve) Bog vaš Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona“ (Pnz. 10:17-22).

„Slavite Boga nad bogovima; jer je dovijeka milost Njegova. Slavite Gospodara (Jahve) nad gospodarima; jer je dovijeka milost Njegova; Onog, koji jedan tvori čudesa velika; jer je dovijeka milost Njegova; Koji je stvorio nebesa premudro; jer je dovijeka milost Njegova“ (Ps. 136:2-5).

Novi Zavet:

„…I od Isusa Hrista, koji je Svjedok vjerni, Prvenac iz mrtvih, i Gospodar nad carevima zemaljskim. Onome koji nas ljubi i opra nas od grijeha naših krvlju svojom“ (Otk. 1:5-20).

„I ima na haljini i na bedru svome Ime napisano: Car careva i Gospodar gospodara“ (Otk. 19:16-21).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Evo, Gospod (Jahve) Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim. Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u njedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako“ (Is. 40:10-11).

Novi Zavet:

„Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce“ (Jn. 10:11-42).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Breme riječi Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod (Jahve), koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čovjeku duh koji je u njemu: I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim; I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kog probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem“ (Zah. 12:1-12).

Novi Zavet:

„I opet drugo Pismo govori: Pogledaće na onoga koga probodoše“ (Jn. 19:37-42).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Kao ptice krilima Gospod će nad vojskama zaklanjati Jerusalim, i zaklanjajući izbaviće, i obilazeći sačuvaće“ (Is. 31:5-9).

„Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim, tako ga Gospod (Jahve) vođaše, i s njim ne bješe tuđega boga“ (Pnz. 32:11-12).

Novi Zavet:

„Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htjedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila, i ne htjedoste!“ (Mt. 23:37-39)

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Ko je uradio i učinio to? I zove naraštaje od iskona? Ja, Gospod (Jahve), prvi i poslednji, ja isti“ (Is. 41:4).

„Ovako govori Gospod (Jahve) Car Izrailjev i Izbavitelj njegov, Gospod (Jahve) nad vojskama: ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga“ (Is. 44:6-28)

„Ja sam prvi, ja sam i poslednji“ (Is. 48:12-22).

 

Novi Zavet:

„I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav, i On položi desnu ruku svoju na me, govoreći: Ne boj se, ja sam Prvi i Posljednji i Živi; i bijah mrtav i evo živ sam u vijekove vijekova, i imam ključeve od smrti i od pakla“ (Otk. 1:17-18)

„I anđelu Crkve u Smirni napiši: Tako govori Prvi i Posljednji, koji bješe mrtav i oživi“ (Otk. 2:8-29).

„Evo dolazim uskoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovim. Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji. Ja, Isus, poslah anđela svojega da vam posvjedoči ovo u Crkvama“ (Otk. 22:12-20).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Ja sam s vama, govori Gospod (Jahve)“ (Ag. 1:13).

 

Novi Zavet:

„…i, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin“ (Mt. 28:20).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Glas je nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji (Jahve), poravnite u pustoši stazu Bogu našem; …javiće se slava Gospodnja, i svako će tijelo vidjeti [spasenje Božije]; kaži gradovima Judinim: Evo Boga vašega. Evo, Gospod (Jahve) Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim“ (Is. 40:3-31).

Novi Zavet:

„I ti, dijete, zvaćeš se prorok Višnjega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put“ (Lk. 1:76).

„Vi mi sami svjedočite da rekoh: Nisam ja Hristos nego sam poslan pred njim“ (Jn. 3:28-36)

„Jovan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da vjeruju u Onoga koji dolazi za njim, to jest u Hrista Isusa“ (D.ap. 19:4-40).

„Bi čovjek poslan od Boga, po imenu Jovan. Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči o svjetlosti…Vidje Jovan Isusa gdje dolazi k njemu, i reče: …Ja ga ne znadoh, ali da se javi Izrailju, zato dođoh ja da krštavam vodom“ (Jn. 1:6-31).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Ja Gospod (Jahve) ispitujem srca i iskušavam bubrege, da bih dao svakome prema putevima njegovim i po plodu djela njegovih“ (Jer. 17:10-27).

Novi Zavet:

„…i poznaće sve Crkve da sam ja koji ispituje bubrege i srca, i daću svakome od vas po djelima vašim“ (Otk. 2:23)

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Gospoda (Jahve) nad vojskama svetite; i On neka vam je strah i bojazan. I biće vam svetinja, a kamen za spoticanje i stijena za sablazan objema domovima Izrailjevim, zamka i mreža stanovnicima Jerusalimskim. I spotaknuće se mnogi i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatiće se“ (Is. 8:13-16).

Novi Zavet:

„Vama je, dakle, koji vjerujete čast; a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari on postade glava od ugla, i bi Kamen spoticanja i Stijena sablazni; koji se i spotiču o njega protiveći se riječi, na što su i opredijeljeni“ (1 Pt. 2:2-16).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Oglasite, i dovedite, neka vijećaju zajedno: ko je to od starine kazao? Ko je javio još onda? Nijesam li ja, Gospod (Jahve)? Nema osim mene drugoga Boga, nema Boga pravednoga i Spasitelja drugog osim mene. Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugoga. Sobom se zakleh; izide iz usta mojih riječ pravedna, i neće se poreći, da će im se pokloniti svako koljeno, i zaklinjati se svaki jezik“ (Is. 45:21-23).

Novi Zavet:

„…da se u Ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom; i, da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca“ (Fil. 2:10-11).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjeg (Jahve), od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu Njegovu, i svi narodi vide slavu Njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite mu se svi bogovi“ (Ps. 97:5-12).

Novi Zavet:

„I opet, kada uvodi Prvorodnoga u vaseljenu, govori: I neka mu se poklone svi anđeli Božiji“ (Jev. 1:6-14).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„…vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu… Serafimi stajahu više Njega…  I vikahu jedan drugome govoreći: Svet, svet, svet je Gospod (Jahve) nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove… I rekoh: Jao meni! Pogiboh, jer sam čovjek nečistijeh usana, i živim usred naroda nečistijeh usana, jer Cara Gospoda (Jahve) nad vojskama vidjeh svojim očima… A On reče: Idi, i reci tome narodu: Slušajte ali nećete razumjeti, gledajte ali nećete poznati. Učini da odeblja srce tome narodu i uši da im otežaju, i oči im zatvori, da ne vide očima svojim i ušima svojim da ne čuju i srcem svojim da ne razumiju i ne obrate se i ne iscijele“ (Is. 6:1-13)

Novi Zavet:

„…Zaslijepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim. Ovo reče Isaija kada vidje slavu njegovu i govoraše o njemu“ (In. 12:39-47).

 

 1. primer:

 

Stari Zavet:

„Nijesam govorio tajno ni na mračnom mjestu na zemlji, nijesam rekao sjemenu Jakovljevom: Tražite me uzalud. Ja Gospod (Jahve) govorim pravdu, javljam šta je pravo“ (Is. 45:19-25).

Novi Zavet:

„Isus mu odgovori: Ja govorih javno svijetu: ja svagda učih u sinagogi i u hramu. gdje se uvijek skupljaju Judejci, i ništa u tajnosti ne govorih“ (Jn. 18:20).

 

 

Misionar Dona – 16.5.2009. god.