NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 6 – O SIMVOLU VERE

ČAS 6 – O SIMVOLU VERE

62. NA KOJA TRI DELA SE MOŽE PODELITI KATIHIZIS?

Da bi se pravilno predstavio sadržaj učenja pobožnosti, za osnovu se, prema knjizi „Pravoslavno ispovedanje“ koju su odobrili Pravoslavni Istočni Patrijarsi, može uzeti izreka Apostola Pavla o tome da za Hrišćanina u ovom životu temelj treba da budu VERA, NADA i LJUBAV. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje (1. Kor. 13,13).

Hrišćaninu su dakle potrebni:

kao prvo, učenje o veri u Boga i u tajne koje On otkriva;

kao drugo, učenje o nadi u Boga i sredstvima za utvrđivanje u njoj;

i kao treće, učenje o ljubavi prema Bogu i prema svemu što On zapoveda da se ljubi.

63. POMOĆU ČEGA SE OTKRIVA UČENJE O VERI?

Crkva nas u učenje o veri uvodi Simvolom Vere.

64. POMOĆU ČEGA SE OTKRIVA UČENJE O NADI?

Za rukovodstvo u učenju o nadi mogu da se uzmu izreke Gospodnje o blaženstvu i Molitva Gospodnja.

65. POMOĆU ČEGA SE OTKRIVA UČENJE O LJUBAVI?

Osnovno učenje o ljubavi može se pronaći u deset zapovesti Zakona Božijeg, a takođe i u Novom Zavetu (Mt. 5, 44, 46; 10, 37. Mk. 12, 30-33. Lk. 7, 47; 11, 42. Jn. 13, 34-35. 1. Kor. 13, 19 i dr.).

 

O SIMVOLU VERE UOPŠTE I O NJEGOVOM POREKLU

66. ŠTA JE SIMVOL VERE?

Simvol vere je učenje o osnovnim istinama hrišćanske vere, izloženo kratkim i preciznim rečima.

67. KAKO GLASI SIMVOL VERE?

(Simvol vere glasi):

1) Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca Neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

2) I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo;

3) Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa Nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

4) I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;

5) I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;

6) I Koji se uzneo na Nebesa i sedi s desne strane Ocu;

7) I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja.

8) I u Duha Svetog, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz Proroke.

9) U Jednu, Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu.

10) Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

11) Čekam vaskrsenje mrtvih.

12) I život budućeg veka. Amin.

68. KO JE SASTAVIO SIMVOL VERE?

Učenje vere ovako su izložili oci Prvog i Drugog Vaseljenskog Sabora.

69. ŠTA JE VASELJENSKI SABOR?

Vaseljenski Sabor – to je sabor pastira i učitelja hrišćanske Saborne Crkve, po mogućnosti iz cele vaseljene, sazvan radi utvrđivanja istinitog učenja i poretka meću Hrišćanima.

70. KOLIKO JE BILO VASELJENSKIH SABORA?

Vaseljenskih Sabora bilo je sedam:

1. u Nikeji – 325. g.

2. u Konstantinopolju – 381. g.

3. u Efesu – 431. g.

4. u Halkidonu – 451. g.

5. u Konstantinopolju – 553. g.

6. u Konstantinopolju – 680 g.

7. u Konstantinopolju – 787. g.

71. ODAKLE POTIČE PRAVILO DA SE OKUPLJAJU VASELJENSKI SABORI?

Praksa sazivanja sabora počiva na primeru Apostola, koji su sazvali Sabor u Jerusalimu (Dap. 15). Kao osnov za to služe i reči Samog Gospoda Isusa Hrista koje daju odredbama Crkve takvu važnost, da se onaj ko ih narušava smatra lišenim blagodati poput neznabošca. Ako li ne posluša ni Crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik (Mt. 18, 17). Način na koji Vaseljenska Crkva donosi svoje odredbe jeste Vaseljenski Sabor.

72. ZBOG ČEGA SU SE SAZIVALI PRVI I DRUGI VASELJENSKI SABOR?

Prvi i Drugi Vaseljenski Sabor, na kojima je sastavljen simvol vere, bili su sazvani zbog sledećih razloga: prvi – radi utvrđivanja istinitog učenja o Sinu Božijem, a protiv lažnog učenja Arijevog, i drugi – radi utvrđivanja učenja o Duhu Svetom, protiv lažnog učenja Makedonijevog.

73. KOLIKO PRAVILA SU SASTAVILI PRVI I DRUGI VASELJENSKI SABOR?

Prvi Vaseljenski Sabor sastavio je 20 pravila (ili kanona), dok je Drugi Vaseljenski Sabor sastavio 7 pravila.

O ČLANOVIMA SIMVOLA VERE

74. IZ KOLIKO ČLANOVA SE SASTOJI SIMVOL VERE?

Da bismo što bolje shvatili Vaseljenski Simvol vere, treba da obratimo pažnju na njegovu podelu na dvanaest članova, ili delova, i da razmotrimo svaki član posebno.

75. O ČEMU SE GOVORI U SVAKOM OD ČLANOVA SIMVOLA VERE?

U prvom članu Simvola vere govori se o Bogu, naročito o Prvoj Ipostasi Svete Trojice – o Bogu Ocu i o Bogu kao Tvorcu sveta.

U drugom članu govori se o Drugoj Ipostasi (Licu) Svete Trojice, o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem. U trećem članu – o Ovaploćenju Sina Božijeg. U četvrtom članu – o stradanju i smrti Isusa Hrista. U petom članu – o Vaskrsenju Isusa Hrista. U šestom članu – o Vaznesenju Isusa Hrista na Nebo. U sedmom članu – o Drugom Dolasku Isusa Hrista na zemlju.

U osmom članu – o Trećoj Ipostasi (Licu) Svete Trojice, Duhu Svetom.

U devetom članu – o Crkvi.

U desetom članu – o Krštenju, pri čemu se podrazumevaju i druge Svete Tajne.

U jedanaestom članu – o budućem (sveopštem) Vaskrsenju mrtvih.

U dvanaestom članu govori se o Večnom Životu.

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

  1. ŠTA JE SIMVOL VERE?
  2. ŠTA JE SIMVOL VERE?
  3. KO JE SASTAVIO SIMVOL VERE?
  4. ŠTA JE VASELJENSKI SABOR?
  5. KOLIKO JE BILO VASELJENSKIH SABORA? 
  6. ODAKLE POTIČE PRAVILO DA SE OKUPLJAJU VASELJENSKI SABORI?
  7. ZBOG ČEGA SU SE SAZIVALI PRVI I DRUGI VASELJENSKI SABOR?
  8. KOLIKO PRAVILA SU SASTAVILI PRVI I DRUGI VASELJENSKI SABOR?
  9. IZ KOLIKO ČLANOVA SE SASTOJI SIMVOL VERE?
  10. O ČEMU SE GOVORI U SVAKOM OD ČLANOVA SIMVOLA VERE?