NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 42 – O TREĆOJ ZAPOVESTI

ČAS 42 – O TREĆOJ ZAPOVESTI

528. KADA SE IME BOŽIJE IZGOVARA UZALUD?

Ime Božije uzima se uzalud onda kada se izgovara u beskorisnim i sujetnim razgovorima, a još gore je kada se izgovara lažljivo ili uz narušavanje pobožnosti.

529. KOJI GRESI SE ZABRANJUJU TREĆOM ZAPOVEŠĆU?

Trećom zapovešću zabranjuju se sledeći gresi:

1) bogohuljenje, ili drske reči protiv Boga;

2) roptanje na Boga ili žalbe na Njegovo Proviđenje;

3) svetogrđe, kada se svešteni predmeti izvrgavaju šalama ili poruzi;

4) nepažnja na molitvi;

5) lažna zakletva, kada zakletvom potvrđuju ono čega

nema;

6) prestupanje zakletve, kada se ne izvršava ono što je

obećano;

7) narušavanje zaveta datih Bogu;

8) lakomislena upotreba zakletve u običnim razgovorima.

530. ŠTA SVETO PISMO GOVORI O UPOTREBI ZAKLETVE U RAZGOVORIMA?

U Svetom Pismu postoji i posebna zabrana upotrebe zakletve u običnim razgovorima. Spasitelj veli: A Ja vam kažem: ne kunite se nikako… Dakle, neka bude reč vaša: da, da;ne, ne; a što je više od toga od zloga je (Mt. 5, 34, 37).

531. DA LI SE ZABRANJUJE KLETVA U DRUŠTVENIMA STVARIMA?

Ovim se ne zabranjuje svaka zakletva u društvenim stvarima. Apostol Pavle kaže: Jer se ljudi zaklinju većim od sebe, i svakom njihovom prepiranju završetak je zakletva kao jemstvo. Zato i Bog, želeći da naslednicima obećanja što pouzdanije pokaže neizmenjivost Svoje odluke, posluži se zakletvom (Jevr. 6,16-17).

Iz ovoga treba izvući zaključak da ako je Sam Bog upotrebio zakletvu kako bi pružio što čvršće uveravanje, onda je tim pre i za nas dopustivo i potrebno da u važnim i neophodnim prilikama, kada to zahteva zakonita vlast, damo zakletvu, sa pobožnošću i tvrdom namerom da je nikako ne pogazimo.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KADA SE IME BOŽIJE IZGOVARA UZALUD?

2. KOJI GRESI SE ZABRANJUJU TREĆOM ZAPOVEŠĆU?

3. ŠTA SVETO PISMO GOVORI O UPOTREBI ZAKLETVE U RAZGOVORIMA?

4. DA LI SE ZABRANJUJE KLETVA U DRUŠTVENIMA STVARIMA?