NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 41 – O DRUGOJ ZAPOVESTI

ČAS 41 – O DRUGOJ ZAPOVESTI

512. ŠTA JE IDOL?

U drugoj zapovesti govori se o idolu. U samoj zapovesti objašnjeno je da je idol predstava neke stvari: nebeske, zemaljske, ili koja živi u vodama, i kojoj se klanjaju i služe umesto Bogu.

513. ČEMU ZABRANJUJE POKLANJANJE DRUGA ZAPOVEST?

Druga zapovest zabranjuje klanjanje idolima kao lažnim božanstvima ili kao predstavama lažnih bogova.

514. DA LI SE NA TAJ NAČIN ZABRANJUJU SVEŠTENE SLIKE?

No, nikako nije zabranjeno imati neke druge sveštene slike. Ovo se jasno vidi iz toga što je prorok Mojsej, preko koga je i data ova zapovest od Boga, u isto vreme od Boga dobio zapovest da u skiniji, tj. pokretnom jevrejskom hramu, postavi zlatne sveštene predstave Heruvima, i to u onom unutrašnjem delu hrama, prema kome se narod okretao radi poklonjenja Bogu.

515. Ovaj primer naročito je važan za Pravoslavnu Hrišćansku Crkvu, zato što objašnjava ispravnost upotrebe svetih ikona u Pravoslavnoj Crkvi.

516. ŠTA JE IKONA?

Reč „ikona“ je grčka i znači „slika“ ili „lik“. U Pravoslavnoj Crkvi ovim nazivom označavaju se sveštene predstave Boga Koji se javio u telu, Gospoda našeg Isusa Hrista, Njegove Prečiste Majke, i Svetih Njegovih.

517. DA LI UPOTREBA IKONA PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

Upotreba svetih ikona ne bi bila saglasna sa drugom zapovešću samo u slučaju kada bi neko stao da ih obogotvorava. No, ovoj zapovesti nikako ne protivreči poštovanje ikona kao sveštenih slika i njihova upotreba radi pobožnog sećanja na dela Božija i Svete Njegove, jer u takvom slučaju ikone su kao knjige u kojima se umesto slova nalaze likovi i predmeti (Sv. Grigorije Veliki, Pismo Serenu episkopu).

518. KAKO TREBA DA SE POKLANJA IKONAMA?

Prilikom klanjanja ikonama treba biti u sledećem raspoloženju duha: onaj ko ih posmatra um mora da usmeri ka Bogu i Svetima koji su na njima predstavljeni.

519. KAKO SE NAZIVA GREH PROTIV DRUGE ZAPOVESTI?

Greh protiv druge zapovesti naziva se idolopoklonstvo.

520. KOJI JOŠ GRESI NARUŠAVAJU DRUGU ZAPOVEST?

Osim grubog idolopoklonstva postoje još i manji gresi protiv druge zapovesti u koje spadaju:

1) koristoljublje;

2) stomakougađanje, prejedanje i pijanstvo;

3) gordost i sujeta.

521. ZAŠTO KORISTOLJUBLJE PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

U Idolopoklonstvu spada koristoljublje. Apostol Pavle kaže da je lakomstvo idolopoklonstvo (Kol. 3, 5), jer koristoljubiv čovek više služi bogatstvu nego Bogu.

522. ŠTA JE SUPROTNO KORISTOLJUBLJU?

Druga zapovest zabranjuje koristoljublje i samim tim uči nekoristoljubivosti i darežljivosti.

523. ZAŠTO STOMAKOUGAĐANJE PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

U idolopoklonstvo spada i stomakougađanje, zato što oni koji ugađaju stomaku iznad svega stavljaju čulno zadovoljstvo, jer, kako veli Apostol, njihov bog je trbuh, ili, drugim rečima, stomak je njihov idol (Fil. 3, 19).

524. ŠTA JE SUPROTNO STOMAKOUGAĐANJU?

Druga zapovest zabranjuje stomakougađanje i samim tim uči uzdržanju i postu.

525. ZAŠTO GORDOST I SUJETA PROTIVREČE DRUGOJ ZAPOVESTI?

Gordost i sujeta spadaju u idolopoklonstvo zato što gord čovek više od svega ceni svoje sposobnosti i preimućstva, koje za njega tako predstavljaju idola; a sujetan čovek želi da i drugi poštuju tog idola. Takvu gordost i sujetu pokazao je vavilonski car Navuhodonosor, koji je sam sebi postavio zlatnog idola i zapovedio svima da mu se klanjaju (Dan. 3).

526. KOJI POROK JE BLIZAK IDOLOPOKLONSTVU?

Postoji još jedan porok blizak idolopoklonstvu, a to je licemerje – kada neko spoljašnja dela pobožnosti, kao što su na primer post i strogo čuvanje obreda, koristi da bi stekao uvažavanje naroda, ne misleći na unutrašnje ispravljanje svoga srca (Mt. 6, 57).

527. ŠTA JE SUPROTNO GORDOSTI, SUJETI I LICEMERJU?

 Druga zapovest zabranjuje gordost, sujetu i licemerje, i samim tim uči smirenju i činjenju dobrih dela u tajnosti.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE IDOL?

2. ČEMU ZABRANJUJE POKLANJANJE DRUGA ZAPOVEST?

3. DA LI SE NA TAJ NAČIN ZABRANJUJU SVEŠTENE SLIKE?

4. ŠTA JE IKONA?

5. DA LI UPOTREBA IKONA PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

6. KAKO TREBA DA SE POKLANJA IKONAMA?

7. KAKO SE NAZIVA GREH PROTIV DRUGE ZAPOVESTI?

8. KOJI JOŠ GRESI NARUŠAVAJU DRUGU ZAPOVEST?

9. ZAŠTO KORISTOLJUBLJE PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

10. ŠTA JE SUPROTNO KORISTOLJUBLJU?

11. ZAŠTO STOMAKOUGAĐANJE PROTIVREČI DRUGOJ ZAPOVESTI?

12. ŠTA JE SUPROTNO STOMAKOUGAĐANJU?

13. ZAŠTO GORDOST I SUJETA PROTIVREČE DRUGOJ ZAPOVESTI?

14. KOJI POROK JE BLIZAK IDOLOPOKLONSTVU?

15. ŠTA JE SUPROTNO GORDOSTI, SUJETI I LICEMERJU?