NASLOVNA » DOGMATSKO BOGOSLOVLJE ZA MISIONARE » Predavanje dvadeset šesto. Kraj sveta

Predavanje dvadeset šesto. Kraj sveta

Drugi dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. Čime će Sud biti praćen? Vaskrsenje mrtvih. Argumenti protiv opovrgavanja mogućnosti Vaskrsenja.

Drugi dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.

Kraj sveta – Vaskrsenje mrtvih silom Gospoda Isusa Hrista. „A kada dođe Sin Čovečiji u slavi Svojoj i svi sveti anđeli sa Njim, tada će sesti na presto slave Svoje. I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih jedne o drugih kao pastir što razlučuje ovce“ (Mt. 25, 31-32). Sličnih mesta u Svetom Pismu ima mnogo, na primer: „Jer ko se postidi Mene i Mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i Sin će Se Čovečiji postideti njega kad dođe u slavi Oca Svojega sa svetim anđelima“ (Mk. 8, 38). U Pismu ima nekoliko stotina mesta o Drugom dolasku Gospoda Isusa Hrista, zato ne možemo sve da ih nabrojimo.

Dolazak Gospoda biće očigledan za sve. Mnogi lažni učitelji-jehovisti, visarionovci, ezoterici, teozofi i drugi uče da je Drugi Hristov dolazak – duhovni. Ovakva ideologija se kod pravoslavnih hrišćana naziva ideologijom antihrista. I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba psti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele Svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja do nebesa“ (Mt. 24, 29-31). Pre nego što dođe Gospod pojaviće se znamenje – Krst na nebu. Kad Hristos dođe svi ljudi će to videti i neće biti moguće da Ga ne vide. Drugi dolazak Isusa Hrista se detaljno opisuje u Apokalipsi (Otkr. 19, 11-21). Dolazak Gospoda će biti očigledan.

Dolazak Gospoda će označiti početak Sudnjeg dana. „I videh veliki, beli presto, i Onoga što sedi na njemu, od Čijega lica pobeže zemlja i nebo, i mesta im se ne nađe. I videh mrtve, velike i male, gde stoje pred prestolom, i knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori, koja je Knjiga života; i biše suđeni mrtvi po delima svojim kao što je zapisano u knjigama. I more dade mrtve koji su u njemu, i smrt i pakao dadoše mrtvace koji behu u njima, i biše suđeni svaki po delima svojim. I smrt i pakao biše bačeni u jezero ognjeno. Ova smrt je druga smrt. I ko se ne nađe zapisan u Knjizi život bačen bi u jezero ognjeno“ (Otkr. 20, 11-15).

Hrista će dovesti Bog Otac. Pismo kaže da Hristos neće doći Sam, dovešće Ga Bog Otac. „Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s Njim“ (1 Sol. 4, 14). Bog će dovesti Hrista, sve anđele i sve svete koji sad žive na Nebu, na zemlju. „I opet, kada uvodi Prvorodnoga u Vaseljenu, govori: I neka Mu se poklone svi anđeli Božiji“ (Jevr. 1, 6). To će biti dan najvećeg trijumfa Spasitelja – Gospoda. „Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom“ (Fil. 2, 10). Svetitelj Grigorije Niski kaže da će se „kad Bog uvede Hrista na Zemlju, pred Njim pokloniti anđeli, ljudi i demoni“.

Hristov dolazak označava pravedan Sud. „To je znak pravednoga Sud Božijega, da se udostojite Carstva Božijega, za koje i stradate, pošto je pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče, a vama stradalnicima spokojstvo sa nama kada Se javi s neba Gospod Isus s anđelima sile Svoje, u ognju plamenome, koji će osuditi one koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se Jevanđelju Gospoda našega Isusa Hrista. Takvi će biti osuđeni na večnu pogibelj od lica Gospodnjega i od slave sile Njegove, kada dođe u onaj Dan da se proslavi u svetima Svojima i pokaže se divan u svima verujućima, jer poverovaste svedočanstvu našemu“ (2 Sol. 1, 5-10). Hrišćani trpe nevolje kao dokaz Suda Božija. Ako postoji zakon pravednosti i neko nepravedno strada, sigurno će nastupiti sud. Gospod će doći s Neba, sa Istoka. Dolazak Gospoda je vršenje osvete. Dan Suda je dan kad će isteći vreme milosrđa Božijeg i nastupiti vreme uzvraćanja po delima. „Recite narodima: Gospod caruje; zato je Vaseljena tvrda i neće se pomestiti; On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i šta je u njemu; neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće Vaseljeni po pravdi, i narodima po istini Svojoj“ (Ps. 96, 10-13).

Pred licem Gospoda ide oganj. Ceo 50. psalam (Ps. 50, 1-23). Između ostalog: „Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika“ (Ps. 50, 3). Ovaj oganj je Duh Sveti!!! Nije slučajno što se plamen pojavio na dan Pedesetnice. „Pošalješ duh Tvoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji“ (Ps. 104, 30).

Hristos dolazi s gore Sion. „Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog“ (Ps. 50, 2).

Čime će Sud biti praćen?

Cela Crkva će se sjediniti u jednom trenutku. „Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će Sam Gospod sa zapovešću, glasom arhanđela i sa trubom Božijom, sići s neba, i prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti; a potom mi živi koji ostanemo bićemo zajedno s njima uzneseni, na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda s Gospodom biti“. (1 Sol. 4, 15-17). Ovo su reči utehe. Cela Crkva će se sjediniti u jednom trenutku. Zato ne treba ridati na sahranama, treba malo da plačemo zbog rastanka, ali ne više nego zbog putovanja u Vladivostok. Čovek će se garantovano vratiti!

Nastupanje kraja vremena. Bog Otac će zatrubiti u trubu i nastupiće kraj vremena: „I anđeo kojega videh gde stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu, i zakle se Onim Koji živi u vekove vekova, Koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena više biti neće; nego u dane glasa sedmoga anđela, kada bude zatrubio, onda će se svršiti tajna Božija, kao što javi slugama Svojim prorocima“ (Otkr. 10, 5-7). „I Gospod će Se pokazati nad njima, i strela će Njegova izaći kao munja, i Gospod će Gospod zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnim“ (Zah. 9, 14).

Mesto Strašnog suda.

Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću onde sesti da sudim svim narodima unaokolo… I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima… I poznaćete da sam Ja Gospod Bog vaš, koji nastavam na Sionu, u svetoj gori Svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu. I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mleka, i svim potocima Judinim teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjeg i natopiće dolinu Sitim… A Juda će stajati doveka i Jerusalim od kolena do kolena. I Gospod će nastavati u Sionu“ (Joil. 3, 12-21). Kod proroka Isaije ima vrlo mnogo mesta o tome, jedno od njih je (Is. 66, 15-24).

Gospod će svakome dati po delima njegovim. „I u Tebe je, Gospode, milost; jer Ti plaćaš svakome po delima njegovim“ (Ps. 62, 12). „Jer će doći Sin Čovečiji u slavi Oca Svojega sa anđelima Svojim, i tada će uzvratiti svakome po delima njegovim“ (Mt. 16, 27). „Koji će dati svakome po delima njegovim: život večni onima koji istrajnošću u dobrim delima traže slavu i čast i besmrtnost; a jarost i gnev onima koji se uporno protive istini, a pokoravaju nepravdi“ (Rim. 2, 6-8). „I decu njenu pogubiću smrću; i poznaće sve Crkve da sam Ja Koji ispituje bubrege i srca, i daću svakome od vas po delima vašim“ (Otkr. 2, 23). „Evo dolazim uskoro, i plata Moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim“ (Otkr. 22, 12).

Svima će biti suđeno. „Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primi svaki ono što u telu učini, bilo dobro ili zlo“ (2 Kor. 5, 10). „A ti, zašto osuđuješ brata svoga? Ili ti, zašto nipodaštavaš brata svoga? Jer ćemo svi predstati sudu Hristovom“ (Rim. 14, 10). Prvo će biti sveopšta presuda ljudima, a zatim pojedinačni sud svakome po delima njegovim.

Opšti Sud nad ljudima. „A kada dođe Sin Čovečiji u slavi Svojoj i svi sveti anđeli sa Njim, tada će sesti na presto slave Svoje. I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. I postaviće ovce sa desne strane Sebi, a jarad sa leve. Tada će reći Car onima što mu stoje sa desne strane: Hodite blagosloveni Oca Mojega; primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i dadoste Mi da jedem; ožedneh, i napojiste Me; stranac beh, i primiste Me; nag beh, i odenuste Me; bolestan beh, i posetiste Me; u tamnici beh, i dođoste Mi. Tada će Mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kada Te videsmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo? Kad li Te videsmo stranca, i primismo? Ili naga, i odenusmo? Kad li Te videsmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo Ti? I odgovarajući Car, reći će im: Zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove Moje najmanje braće, Meni učiniste. Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od Mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh, i ne dadoste Mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste Me; stranac beh, i ne primiste Me; nag beh, i ne odenuste Me; bolestan i u tamnici beh, i ne posetiste Me. Tada ću mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode, kada Te videsmo gladna ili žedna, ili stranca ili naga, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Ti? Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni Meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni“ (Mt. 25, 31-46).

Svi treba da dajemo milostinju da nam srce ne bi ogrubelo.

Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo. Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše“ (Dan. 7, 9-10). Ovde se pod knjigama podrazumeva čovekova savest koja će ga razobličavati na Sudu. O osuđivanju savesti ljudi na Sudu: „Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će i izginuti; a koji pod zakonom sagrešiše, po zakonu će se osuditi. Jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se opravdati oni koji ispunjavaju zakon. Jer kad neznabošci nemajući zakona čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon sami su sebi zakon; oni dokazuju da je u srcima njihovim napisano ono što je po zakonu, pošto svedoči savest njihova, i pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju, na dan kada Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu kroz Isusa Hrista“ (Rim. 2, 12-16). I svako će videti tuđe grehove i ljudi će moći da vide grehove svakoga, osim ispoveđenih grehova koji se brišu za vreme ispovesti.

Na Sudu pokajanje više neće biti moguće. „Borite se da uđete na uska vrata; jer vam kažem: mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i počnete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode, Gospode, otvori nam! I odgovarajući reći ću vam: Ne poznajem vas otkuda ste. Tada ćete početi da govorite: Jedosmo pred Tobom i pismo, i po trgovima našim učio si. A On će reći: Kažem vam, ne poznajem vas otkuda ste. Odstupite od Mene svi koji činite nepravdu! Onde će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avrama i Isaka i Jakova i sve proroke u Carstvu Božijem, a sebe na polju isterane. I doći će od istoka i zapada i od severa i juga i sešće za trpezu u Carstvu Božijem. I gle, ima poslednjih koji će biti prvi, i ima prvih koji će biti poslednji“ (Lk. 13, 24-30).

Vaskrsenje mrtvih.

Svi mrtvi će vaskrsnuti. „A Isus odgovori i reče im: Zaista, zaista vam kažem: Sin ne može ništa činiti Sam od Sebe nego što vidi da Otac čini; jer što On čini, to isto čini i Sin; jer Otac ljubi Sina, i sve Mu pokazuje što Sam čini; i pokazaće u veća dela od ovih da se vi čudite. Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljava, tako i Sin koje hoće oživljava. Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav udeo dao Sinu. Da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina ne poštuje ni Oca Koji Ga je poslao. Zaista, zaista vam kažem: Ko Moju reč suša i veruje Onome Koji Me je poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas, i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijeg i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi; i dade Mu vlast i da sudi, jer je Sin Čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega, i izaći će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti Sam od Sebe; kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volju svoju no volju Oca Koji Me je poslao“ (Jn. 5, 19-30). Vaskrsenje je čudo koje može da učini samo Bog! Može da oživljuje samo izvor života. Glas Sina (Hrista) će oživeti mrtve. Vaskrsenje će se ostvariti rečju Božijom, Reč Oca (Hristos) reći će Svoju reč i mrtvi će oživeti. Vaskrsenje će biti sveopšte (Jn. 5, 28). Grešnici će vaskrsnuti kako bi dobili uzdarje.

Jer ako mrtvi ne ustaju, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim. Onda i oni koji usnuše u Hristu, propadoše. I ako se samo u ovome životu nadamo u Hrista, jadniji smo od svih ljudi. No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Jer pošto je kroz čoveka smrt, kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti“ (1 Kor. 15, 16-22).

A ovo kažem, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti Carstva Božijega, niti raspadljivost nasleđuje neraspadljivost“ (1 Kor. 15, 50). Sami telo i krv ne mogu ući u Carstvo Nebesko, potrebno je da ih ono samo primi. Ovaj tekst je protiv kosmista (Ciolkovskog, Vernadskog, Fjodorova i drugih), koji su tvrdili da je Vaskrsenje moguće bez uticaja Boga, snagom samog čoveka. To je potpuna besmislica.

Sila Vaskrsenja. Ovde se pokazuje Čijom silom će se ostvariti Vaskrsenje: „Oživeće mrtvi Tvoji, i moje će mrtvo telo ustati. Probudite se, i pevajte koji stanujete u prahu; jer je Tvoja rosa rosa na travi, i zemlja će izmetnuti mrtvace“ (Is. 26, 19). Rosa je Sveti Duh. „Pošalješ duh Svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji“ (Ps. 104, 30). „I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. I razumni će sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi kao zvezde vazda i doveka“ (Dan. 12, 2-3). „Ne znam kako ste se pojavili u utrobi mojoj; nisam vam ja dala dah i život; nisam ja stvorila građu svakog. Dakle, Tvorac sveta, Koji je stvorio prirodu čoveka i uredio poreklo svih, opet će vam dati dah i život milostivo, jer sad ne štedite sami sebe za Njegove zakone“ (2 Mak. 7, 22-23).

Godine vaskrslih. Telesno vaskrsenje je detaljno opisano kod proroka Jezekilja (Jez. 37, 1-12). Vaskrsenje će se ostvariti u istim ljudskim telima. Uzrast vaskrslih ljudi će biti 33 godine: Dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove“ (Ef. 4, 13).

Zašto će upravo Hristos suditi? Za to postoje dva razloga: zato što je On Sin čovečiji i zato što poštujući Sina poštujemo Oca. Sin Čovečiji će suditi da niko ne bi rekao: „Dao si nam zakon, a Sam ga nisi ispunio.“ A Hristos će reći: „Pogledajte Moje ruke! Na njima su rane! Ja sam živeo vašim životom i zato imam pravo da vam sudim, i kao Bog, Koji vas je stvorio, i kao čovek, koji je ispunio Zakon. Zbog toga imam prava da sudim i po stvaranju i po iskupljenju.“

Neće biti moguće sakriti se od Boga. „Videh Gospoda, a On stajaše na oltaru, i reče: Udari u gornji prag od vrata da se zatresu dovratnici, i rascepi ih sve od vrha njihova; a šta ostane iza njih pobiću mačem; neće uteći između njih nijedan, niti će se koji spasti. Da se zakopaju u najdonji kraj zemlje, odande će ih uzeti ruka Moja; i da izađu na nebo, odande ću ih skinuti; i da se sakriju na vrh Karmila, naći ću ih i uzeću ih odande; i da se sakriju ispred Mojih očiju na dno morsko, onde ću zapovedati zmiji da ih ujede; da odu u ropstvo pred neprijateljima svojim, i onde ću zapovedati maču da ih pobije, i obratiću oči Svoje njima na zlo, a ne na dobro. Jer Gospod Gospod nad vojskama kad se dotakne zemlje, ona se rastapa i tuže svi koji žive na njoj, i razliva se sva kao reka i potapa se kao reke misirske“ (Amos. 9, 1-5).

Svi će se pokloniti Hristu posle Vaskrsenja: „Jer sve pokori pod noge Njegove. A kada kaže da Mu je sve pokoreno, očigledno, osim Onoga Koji Mu pokori sve. A kad Mu sve pokori, onda će se i sam Sin pokoriti Onome koji Mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu“ (1 Kor. 15, 27-28). Čak će se i satana pokloniti Hristu (ne po svojoj volji, nateraće ga anđeli): „Gospod satire glavu neprijateljima Svojim i vlasato teme onog koji ostaje u bezakonju svom“ (Ps. 68, 21).

Vaskrsla tela će odražavati dušu. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u Carstvu Oca svog. Ko ima uši da čuje, neka čuje!“ (Mt. 13, 43). Zato se na ikonama prikazuju nimbovi – to je buduća slava. „Seje se telo duševno, ustaje telo duhovno. Postoji telo duševno i postoji telo duhovno“ (1 Kor. 15, 44). Duševni čovek je onaj čijim telom upravlja duša, a duhovni je onaj čijim telom upravlja Sveti Duh.

Sa vaskrsenjem mrtvih je povezana promena vaseljene. „Znajući prvo ovo da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim sopstvenim željama, i govoriti: Šta je s obećanjem Dolaska Njegova? Jer otkako se oci upokojiše sve stoji tako od početka stvaranja. Jer oni hotimice gube iz vida da nebesa biše odavno, i da je zemlja iz vode i od vode sazdana rečju Božijom. Od kojih tadašnji svet, vodom potopljen, propade. A sadašnja nebesa i zemlja ostavljeni su Njegovom rečju za oganj i čuvaju se za Dan suda i pogibelji bezbožnih ljudi. Ali ovo jedno nemojte previđati, ljubljeni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju. A doći će Dan Gospodnji kao lopov noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se užarene raspasti i zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Pa kad će se sve ovo raspasti, kakvi treba da budete vi u svetom vladanju i pobožnosti, očekujući i želeći da skorije bude dolazak Božijega Dana, od koga će se nebesa ognjem zapaljena raspasti i stihije užarene rastopiti. Nova pak nebesa i novu zemlju po obećanju Njegovom očekujemo, gde pravda obitava“ (2 Petr. 3, 3-13).

Apostol Petar u ovoj poslanici predskazuje pojavu evolucionista i uniformista. Postojala su dva sveta, prvi je propao u vodi, a ovaj treba da propadne u vatri. Biće stvoreni novo Nebo i nova Zemlja, koje će Gospod stvoriti. Ceo svet će se preobraziti i preplaviće ga vatra.

Argumenti protiv opovrgavanja mogućnosti Vaskrsenja.

Kremacija. Atomi nikuda ne nestaju. Bogu nije teško da ponovo sakupi ono što je uništeno. Zanimljiv je primer Njutona koji je u sporu s ateistom dokazujući mogućnost Vaskrsenja čestice magneta odvojio od drvenih pomoću magneta. Zar je Bog slabiji od magneta?

Bog nema razloga da vaskrsava tela, zato što je telo opna, glavno je biti čist duh. Ako je Bog Tvorac svega, nije slučajno što je stvorio tela, već postoji izvesna zamisao. Često ljudi kažu da telo smeta duši da čini dobra dela, ali će pre biti obrnuto, duša kvari telo. Prvo ide pomisao, a zatim delo.

Neće biti dovoljno mesta za sve. Biće novo Nebo i nova Zemlja. „Jer, gle, Ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i šta je pre bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti“ (Is. 65, 17).

Ako su čoveka pojele divlje zveri, da li je moguće Vaskrsenje? „Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju“ (1 Mojs. 9, 5).

Zbog čega će biti potrebni polni organi ako neće biti razmnožavanja? „Jer o vaskrsenju niti se žene niti se udaju, nego su kao anđeli Božiji na nebu“ (Mt. 22, 30). „…a koji se udostoje dobiti onaj vek i vaskrsenje iz mrtvih, niti se žene niti se udaju; jer više ne mogu umreti, jer su kao anđeli, i sinovi su Božiji kada su sinovi vaskrsenja“ (Lk. 20, 35-36).

Apostol Pavle kaže: „Jela su za stomak i stomak za jela, ali će Bog i jedno i drugo ukinuti. A telo nije za blud nego za Gospoda, i Gospod za telo“ (1 Kor. 6, 13). Neće biti potrebe za uzimanjem hrane i razmnožavanjem. Telo ima veće sposobnosti nego što koristi, a ne manje. Našim organima je svojstvena višefunkcionalnost. Na primer, polni organi se u organizmu koriste još i kao hormonalni. Tela kojima bude upravljao Duh Sveti otkriće nove sposobnosti naših organa. Na primer, čovek će posle vaskrsenja moći da leti: „Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se“ (Is. 40, 31).

Pitanja i odgovori na temu predavanja

Šta je kraj sveta?

Kraj sveta je vaskrsenje mrtvih silom Gospoda Isusa Hrista. „A kada dođe Sin Čovečiji u slavi Svojoj i svi sveti anđeli sa Njim, tada će sesti na presto slave Svoje. I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce“ (Mt. 25, 31-32). Sličnih mesta u Svetom Pismu ima mnogo, na primer: (Mk. 8, 38).

Da li će Drugi Hristov dolazak biti očigledan za sve?

Da, biće. „I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele Svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja do nebesa“ (Mt. 24, 29-31).

Šta će označiti dolazak Gospoda?

Dolazak Gospoda će značiti početak Sudnjeg dana. „I videh veliki, beli presto, i Onoga što sedi na njemu, od Čijega lica pobeže zemlja i nebo, i mesta im se ne nađe. I videh mrtve, velike i male, gde stoje pred prestolom, i knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori, koja je Knjiga života; i beše suđeni mrtvi po delima svojim kao što je zapisano u knjigama. I more dade mrtve koji su u njemu, i smrt i pakao dadoše mrtvace koji behu u njima, i biše suđeni svaki po delima svojim. I smrt i pakao beše bačeni u jezero ognjeno. Ova smrt je druga smrt. I ko se ne nađe zapisan u Knjizi života bačen bi u jezero ognjeno“ (Otkr. 20, 11-15).

Čime će Sud biti praćen?

Cela Crkva će se objediniti u jednom trenutku (1 Sol. 4, 15-17). Nastupiće kraj vremena (Otkr. 10, 5-7, Zah. 9, 14). Gospod će svakome uzvratiti po delima njegovim (Ps. 62, 12; Mt. 16, 27; Rim. 2, 6-8; Otkr. 2, 23; Otkr. 22, 12). Svima će biti suđeno (2 Kor. 5, 10; Rim. 14, 10). Sveopšti sud nad ljudima (Mt. 25, 31-46; Dan. 7, 9-10; Rim. 2, 12-16).

Da li će svi mrtvi vaskrsnuti?

Da. „Jer ako mrtvi ne ustaju, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim. Onda i oni koji usnuše u Hristu, propadoše. I ako se samo u ovome životu nadamo u Hrista, jadniji smo od svih ljudi. No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Jer pošto je kroz čoveka smrt, kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti“ (1 Kor. 15, 16-22).

Koliko godina će imati vaskrsli?

Telesno vaskrsenje je detaljno opisano kod proroka Jezekilja (Jez. 37, 1-12). Vaskrsenje će biti u istim ljudskim telima. Uzrast vaskrslih ljudi će biti 33 godine: Dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove“ (Ef. 4, 13).

Zašto će suditi upravo Hristos?

Za to postoje dva razloga: zato što je On Sin čovečiji i zato što poštujući Sina poštujemo Oca. Sin Čovečiji će suditi da niko ne bi rekao: „Dao si nam zakon, a Sam ga nisi ispunio.“ A Hristos će reći: „Pogledajte Moje ruke! Na njima su rane! Ja sam živeo vašim životom i zato imam pravo da vam sudim, i kao Bog, Koji vas je stvorio, i kao čovek, koji je ispunio Zakon. Zbog toga imam prava da sudim i po stvaranju i po iskupljenju!“