NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 7 – O BOŽIJOJ PRIRODI

ČAS 7 – O BOŽIJOJ PRIRODI

76. ŠTA ZNAČI VEROVATI U BOGA?

Verovati u Boga – znači biti tvrdo ubeđen u Njegovo postojanje, Njegove osobine i dela, i svim srcem prihvatati reči Njegovog Otkrivenja o spasenju roda ljudskog.

77. Iz Svetog Pisma može se saznati u čemu treba da se ogleda vera u Boga. Apostol Pavle piše: Bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji prilazi Bogu treba da veruje da Bog postoji i da On nagrađuje one koji Ga traže (Jevr. 11, 6). Dejstvo vere u Hrišćanima Apostol predstavlja sledećom molitvom Bogu za njih: Da vam po bogatstvu slave Svoje dade silu, da ojačate Duhom Njegovim u unutarnjem čoveku, da se Hristos verom useli u srca vaša (Ef. 3, 16-17).

78. ŠTA JE DELO VERE U BOGA?

Prava vera u Boga najneposrednije se ogleda u ispovedanju vere.

79. ŠTA ZNAČI ISPOVEDANJE VERE U BOGA?

Ispovedati veru – znači otvoreno priznavati da se držimo pravoslavne vere, i to sa takvom iskrenošću i čvrstinom, da ni prelesti (obmane), ni pretnje, ni mučenja, pa čak ni smrt ne bi mogli da nas nateraju da se odreknemo vere u Istinitog Boga i u Gospoda našeg Isusa Hrista.

80. DA LI JE NEOPHODNO OTVORENO ISPOVEDATI SVOJU VERU?

Apostol Pavle svedoči da je ispovedanje vere nužno za spasenje: Jer se srcem veruje za pravednost, a ustima se ispoveda za spasenje (Rimlj. 10,10).

81. Za spasenje je nužno ne samo verovati, nego i ispovedati pravoslavnu veru, jer ako bi se neko odrekao ispovedanja pravoslavne vere da bi sačuvao prolazni život ili zemaljske ugodnosti, on bi time pokazao da nema istinsku veru u Boga Spasitelja i u budući blaženi život.

82. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI O VERI U JEDNOG BOGA?

U Simvolu vere nije rečeno: verujem u Boga, nego je dodato: u Jednog Boga – zato da bi se odbacilo lažno učenje neznabožaca, koji su, smatrajući stvorenje za Boga, mislili da je bogova mnogo.

83. KAKO SVETO PISMO GOVORI O JEDINSTVU BOŽIJEM?

Same reči učenja Svetog Pisma o jedinstvu Božijem unesene su u Simvol vere iz sledeće izreke Apostola Pavla: nema nijednoga drugoga Boga osim jednoga. Jer ako i ima takozvanih bogova, bilo na nebu bilo na zemlji, kao što je mnogo bogova i mnogo gospoda, ali mi imamo samo Jednoga Boga Oca, od Kojega je sve iza Kojega smo mi, i Jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve i mi kroz Njega (1. Kor. 8, 46).

84. DA LI JE MOGUĆE POZNANJE PRIRODE BOŽIJE?

Sama Suština Božija ne može se poznati. Ona prevazilazi svako poznanje, ne samo ljudsko, nego i anđeosko.

85. O ovome je u Svetom Pismu preko Apostola Pavla rečeno, da Bog živi u svetlosti nepristupnoj i da Njega niko od ljudi ne vide, niti može videti (1. Tim. 6, 16).

OVDE CITAT IZ KNJIGE SVETOG JOVANA DAMASKINA

86. KAKVA SU SVOJSTVA BOŽIJA?

Iz Otkrivenja Božijeg mogu se izvući sledeći zaključci o Suštini Božijoj i glavnim Svojstvima Božijim: Bog je Duh Večni, Svedobri, Sveznajući, Svepravedni, Svemoćni, Sveprisutni, Neizmenjivi, Svedovoljni, Sveblaženi.

87. Sve ovo može da se vidi iz Svetog Pisma. Sam Gospod Isus Hristos je rekao: Bog je Duh (Jn. 4, 24). O večnosti Božijoj prorok David kaže: Pre nego se gore rodiše i sazda zemlja n vaseljena, i od veka do veka – Ti si Bog (Ps. 90, 2). U Otkrivenju Jovanovom stoji sledeće slavoslovlje Bogu: Svet, Svet, Svet jeste Gospod Bog Svedržitelj, Koji beše i Koji jeste i Koji dolazi (Otkr. 4, 8). Apostol Pavle kaže da je Jevanđelje objavljeno po zapovesti večnoga Boga (Rimlj. 14, 25).

O Dobroti Božijoj Sam Isus Hristos je rekao: Niko nije dobar osim jednoga Boga (Mt. 19, 17). Apostol Jovan kaže: Bog je Ljubav (1. Jovan. 4, 16). Prorok David peva: Darežljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva dela Svoja (Ps. 145, 89).

O Sveznanju Božijem Apostol Jovan veli: Bog je veći od srca našeg i zna sve (1. Jovan. 3,20). Apostol Pavle kliče: O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega! Kako su neispitivi sudovi Njegovi i nenstraživi putevi Njegovi (Rimlj. 11, 33).

O Pravednosti suda Božijeg prorok David kaže: Pravedan je Gospod, ljubi pravdu; Lice će Njegovo videti pravednici (Ps. 11,7). Apostol Pavle veli kako će Bog dati svakome po delima Njegovim i da Bog ne gleda ko je ko (Rimlj. 2, 6,11).

O Svemoći Božijoj Psalmopojac kaže: Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se (Ps. 33, 9). Arhanđel Gavrilo u Jevanđelju kaže: U Boga je sve moguće što kaže (Lk. 1, 37).

Sveprisutnost Božiju David predstavlja ovako: Kuda bih otišao od Duha Tvojega, i od lica Tvojega kuda bih utekao? Da izađem na nebo, Ti si onde; da siđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore. i preselim se na kraj mora: i onde će me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja. Da rečem: mrak će me sakriti; ali je i noć kao videlo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe, i noć je svetla kao dan: mrak je kao svetlost {Ps. 139, 7-12).

Apostol Jakov piše da kod Oca Svetlosti nema izmenljivostn ni senke promene (Jakovlj. 1,17).

Apostol Pavle kaže da Bog ne prima ugađanja od ruku čovečijih, kao da nešto treba Njemu, Koji Sam daje svima život i disanje i sve (Dap. 17, 25). On Boga naziva Blaženi i Jedini Vladar, Car careva i Gospodar gospodara (1. Tim. 6, 15).

88. ZAŠTO SVETO PISMO PRIPISUJE BOGU TELESNE ORGANE?

Bog jeste Duh, iako mu Sveto Pismo pripisuje telesne udove, na primer srce, oči, uši, ruke. Sveto Pismo se tu prilagođava običnom ljudskom jeziku, i treba ga shvatiti u duhovnom i uzvišenom smislu; na primer, Srce Božije označava Dobrotu ili Ljubav Božiju, Oči i Uši označavaju Sveznanje, a Ruke – Svemoć.

89. GDE OBITAVA BOG?

Bog je svuda, ali kaže se da On prebiva „na nebesima“ ili „u hramu“. Da, Bog je svuda, no na nebesima je naročito prisutan, tamo Ga blaženi duhovi slave u večnoj slavi; i u hramovima On je naročito prisutan, blagodatno i tajanstveno, i verni to prisustvo pobožno primećuju i osećaju; ponekad, ono se pokazuje kroz posebna znamenja.

Isus Hristos kaže: Gde su dva ili tri sabrana u Ime Moje, onde sam i Ja među njima (Mt. 18, 20).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

  1. ŠTA ZNAČI VEROVATI U BOGA?
  2. ŠTA JE DELO VERE U BOGA?
  3. ŠTA ZNAČI ISPOVEDANJE VERE U BOGA?
  4. DA LI JE NEOPHODNO OTVORENO ISPOVEDATI SVOJU VERU?
  5. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI O VERI U JEDNOG BOGA?
  6. KAKO SVETO PISMO GOVORI O JEDINSTVU BOŽIJEM?
  7. DA LI JE MOGUĆE POZNANJE PRIRODE BOŽIJE?
  8. KAKVA SU SVOJSTVA BOŽIJA?
  9. ZAŠTO SVETO PISMO PRIPISUJE BOGU TELESNE ORGANE?

10. GDE OBITAVA BOG?