NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 5 – O BOGONADAHNUTOSTI BIBLIJE

ČAS 5 – O BOGONADAHNUTOSTI BIBLIJE

57. ŠTA POTVRĐUJE ČIENJNICU DA JE SVETO PISMO REČ BOŽIJA?

Kada Crkva pruža učenje Otkrivenja Božijeg i Svetog Pisma ljudima kojima ono nije poznato, ona im ukazuje na sledeća obeležja iz kojih se vidi da je to istinska reč Božija:

1) uzvišenost ovoga učenja, koja svedoči o tome da ono ne može da bude pronalazak ljudskog uma; o

2) čistotu toga učenja, koja pokazuje da je ono proizašlo od najčistijeg uma Božijeg;

3) proroštva;

4) čudesa;

5) silinu uticaja toga učenja na ljudska srca, svojstvenu samo sili Božijoj.

58. ŠTA SU PROROŠTVA?

Proroštva predstavljaju obeležje istinskog Otkrivenja Božijeg, i to može da se pojasni na primeru. Prorok Isaija je predskazao rođenje Hrista Spasitelja od Djeve, što prirodni ljudski razum nije mogao ni da zamisli. Nekoliko stotina godina nakon toga proroštva, Gospod Isus Hristos se rodio od presvete Djeve Marije. Nemoguće je ne videti da je proroštvo bilo reč Sveznajućeg Boga, a ostvarenje proroštva – delo Boga Svemogućega. Zato i Sveti jevanđelist Matej, opisujući Rođenje Hristovo, navodi proroštvo Isaijino: A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, devojka će začeti, i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuil, što će peći: S nama Bog (Mt. 1, 22-23).

59. ŠTA SU ČUDA?

Čudesa – to su dela koja ne mogu biti učinjena ljudskom silom ni umećem, nego samo svemogućom silom Božijom. Na primer – vaskrsnuti mrtvoga.

60. Čudesa predstavljaju obeležje istinske reči Božije. Ko tvori istinska čudesa, taj deluje silom Božijom, i shodno tome, ugodan je Bogu i sudeluje u Duhu Božijem. A takvom čoveku svojstveno je da govori samo čistu istinu. Stoga kroz njega bez sumnje govori Reč Božija. Zato i Sam Gospod naš Isus Hristos čudesa smatra za važno svedočanstvo Svoga Božanskog poslanstva: Ja imam svedočanstvo veće od Jovanova; jer dela koja mi dade Otac da ih svršim, ova dela koja Ja činim, svedoče za Mene da me je Otac poslao (Jn. 5, 36).

61. KAKVO JE DELOVANJE HRIŠĆANSKOG UČENJA?

Moćno delovanje hrišćanskog učenja naročito može da se vidi na primeru dvanaest Apostola koji su izabrani među siromašnim, neukim ljudima, niskog društvenog položaja. Ipak, oni su tim učenjem pobedili i pokorili Hristu silne, mudre i bogate, careve i carstva.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA POTVRĐUJE ČINJENICU DA JE SVETO PISMO REČ BOŽIJA?

2. ŠTA SU PROROŠTVA?

3. ŠTA SU ČUDA?

4. KAKVO JE DELOVANJE HRIŠĆANSKOG UČENJA?