NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 40 – O PRVOJ ZAPOVESTI

ČAS 40 – O PRVOJ ZAPOVESTI

499. ŠTA ZNAČE REČI „JA SAM GOSPOD BOG TVOJ“?

Rečima Ja sam Gospod Bog tvoj, Bog kao da ukazuje čoveku na Samoga Sebe, te mu tako zapoveda da pozna Gospoda Boga.

500. KAKO TREBA DA POZNAMO BOGA?

Iz zapovesti o poznanju Boga mogu se izvesti naročite obaveze.

501. ŠTA SE UPUĆUJE REČIMA „NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA OSIM MENE“?

Rečima „nemoj imati drugih bogova osim Mene“ upućuje se na opštenje i vezivanje za Jedinog Istinitog Boga, tj. na odavanje pobožnog poštovanja Njemu.

502. KAKVE OBAVEZE SE ODNOSE NA UNUTRAŠNJE BOGOPOŠTOVANJE?

Na unutarnje bogopoštovanje odnose se sledeće obaveze:

1) Verovati u Boga.

2) Hoditi pred Bogom, tj. sećati se svagda Boga i u svemu postupati oprezno, jer On vidi ne samo dela, nego i skrivene pomisli naše.

3) Bojati se Boga, ili osećati strahopoštovanje pred Njim, tj. gnev Oca Nebeskog smatrati za najveću nesreću koja može da te zadesi, i stoga truditi se da ga ne razgnevljuješ.

4) Nadati se u Boga.

5) Ljubiti Boga.

6) Pokoravati se Bogu, tj. neprestano biti spreman da učiniš ono što On zapoveda, i ne roptati onda kada On sa nama ne čini ono što bismo mi želeli.

7) Klanjati se Bogu kao Najuzvišenijem Biću.

8) Proslavljati Boga kao Svesavršenoga.

9) Blagodariti Bogu kao Tvorcu, Promislitelju i Spasitelju.

10) Priznavati Boga za Svedobroga i Svemogućega Pomoćnika u svakom dobrom poduhvatu.

503. KAKVE OBAVEZE SE TIČU SPOLJAŠNJEG BOGOPOŠTOVANJA?

Sledeće obaveze tiču se spoljašnjeg bogopoštovanja:

1) Ispovedati Boga, tj. priznavati da je On naš Bog, i ne odricati ga se čak ni onda kada bismo zbog takvog priznanja morali da postradamo i umremo.

2) Učestvovati u zajedničkom bogosluženju, ustanovljenom od Boga i utvrćenom od strane Pravoslavne Crkve.

504. KOJI SU GRESI PROTIV PRVE ZAPOVESTI?

Da bismo bolje shvatili i ispravnije sačuvali prvu zapovest, treba još da znamo i koji su gresi protiv nje.

1) Bezbožnost – kada ljudi, koje Psalmopojac opravdano naziva bezumnima, želeći da se izbave od straha pred Sudom Božijim, govore u srcu svome: nema Boga (Ps. 14, 1).

2) Mnogoboštvo – kada umesto Jednog Istinitoga Bog prihvataju mnoga lažna božanstva.

3) Neverovanje – kada priznajući da Bog postoji ne veruju u Njegov Promisao i Otkrivenje.

4) Jeres – kada učenju vere ljudi dodaju mišljenja protivrečna Božanskoj Istini.

5) Raskol – samovoljno uklanjanje od jedinstva bogopoštovanja i od Pravoslavne Saborne Crkve Božije.

6. Bogoodstupništvo – kada se zbog straha od ljudi ili radi svetskih koristi odriču istinske vere.

7) Očajanje – kada izgube nadu da će od Boga dobiti blagodat i spasenje.

8) Vračanje – kada, ostavljajući veru u silu Božiju, poveruju tajanstvenim i najčešće zlim silama tvari, naročito zlih duhova, i trude se da deluju pomoću njih.

9) Sujeverje – kada poveruju da neka obična stvar ima Božansku silu, i plaše je se, ili se pak uzdaju u nju umesto u Boga; tako, na primer, veruju staroj knjizi i misle da je samo ona ispravna, a ne i nova, iako ona sadrži potpuno isto učenje i isto bogosluženje.

10) Lenjost u odnosu na učenje pobožnosti, molitve i zajedničko bogosluženje.

11) Ljubav prema tvari više nego prema Bogu.

12) Čovekougađanje – kada tako ugađaju ljudima, da se radi toga ne trude da ugode Bogu.

13) Uzdanje u čoveka – kada se neko uzda u sopstvene sposobnosti i snage, ili sposobnosti i snage drugih ljudi, a ne u milost i pomoć Božiju.

505. ZAŠTO ČOVEKOUGAĐANJE I UZDANJE U ČOVEKA PROTIVREČE PRVOJ ZAPOVESTI?

Čovekougađanje i uzdanje u čoveka protivni su prvoj zapovesti zato što čovek kome ugađamo ili u koga se uzdamo, i pri tome zaboravljamo Boga, za nas na neki način predstavlja drugog boga, umesto Boga Istinitog.

506. U Svetom Pismu se o čovekougađanju govori ovako: jer kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Hristov (Gal. 1, 10).

507. O uzdanju u čoveka Sveto Pismo kaže: ovako veli Gospod: da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda odstupa srce njegovo (Jer. 17,5).

508. KAKO ISPUNITI SVOJE OBAVEZE PRED BOGOM?

Da bi lakše napredovao u ispunjavanju svojih obaveza prema Bogu, čovek treba ovako da postupi sa sobom: treba da se odrekne samoga sebe. Ko hoće za Mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za Mnom ide (Mk. 8, 34).

509. ŠTA ZNAČI „ODREĆI SE SAMOG SEBE“?

Odreći se sebe – prema tumačenju Sv. Vasilija Velikog – znači sledeće: „Sam sebe odriče se onaj ko svuče starog čoveka sa njegovim delima, istrošenog u zavodljivim pohotama. Takav se odriče i svih svetskih sklonosti koje mogu da mu se ispreče na putu pobožnosti. Potpuno odbacivanje sastoji se u tome da se ne bude vezan ni za sam život, već da se misli na smrt, da se ne bi uzdao u sebe“.

510. DA LI ČOVEK KOJI SE ODREKAO SEBE IMA UTEHU?

Kada se odriče sebe i kada se lišava mnogih prirodnih zadovoljstava, čovek može da dobije blagodatnu, Božansku utehu, koju ni sama stradanja ne mogu da naruše. Kao što su stradanja Hristova obilna u nama, tako je kroz Hrista obilna i uteha naša (2. Kor. 1,5).

511. KOGA JOŠ TREBA DA POŠTUJEMO NE NARUŠAVAJUĆI PRVU ZAPOVEST?

Prvoj zapovesti, koja propisuje pobožno poštovanje Jednoga Boga, u potpunosti odgovara i ispravno ukazivanje poštovanja Anđelima i Svetim ljudima, jer u njima mi poštujemo blagodat Božiju, blagodat koja u njima obitava i deluje, i preko njih tražimo pomoć od Boga.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA ZNAČE REČI „JA SAM GOSPOD BOG TVOJ“?

2. KAKO TREBA DA POZNAMO BOGA?

3. ŠTA SE UPUĆUJE REČIMA „NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA OSIM MENE“? KAKVE OBAVEZE SE ODNOSE NA UNUTRAŠNJE BOGOPOŠTOVANJE?

4. KAKVE OBAVEZE SE TIČU SPOLJAŠNJEG BOGOPOŠTOVANJA?

5. KOJI SU GRESI PROTIV PRVE ZAPOVESTI?

6. ZAŠTO ČOVEKOUGAĐANJE I UZDANJE U ČOVEKA PROTIVREČE PRVOJ ZAPOVESTI?

7. KAKO ISPUNITI SVOJE OBAVEZE PRED BOGOM?

8. ŠTA ZNAČI „ODREĆI SE SAMOG SEBE“?

9. DA LI ČOVEK KOJI SE ODREKAO SEBE IMA UTEHU?

10. KOGA JOŠ TREBA DA POŠTUJEMO NE NARUŠAVAJUĆI PRVU ZAPOVEST?