NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 37 – ČETVRTA, PETA I ŠESTA ZAPOVEST BLAŽENSTVA

ČAS 37 – ČETVRTA, PETA I ŠESTA ZAPOVEST BLAŽENSTVA

O četvrtoj zapovesti Blaženstva

451. KOJA JE ČETVRTA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Četvrta zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu gladni i žedni pravde.

452. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD NAZIVOM „PRAVDA“?

Iako pod nazivom pravda treba podrazumevati svako dobro delo koje Hrišćanin treba da želi kao hranu i piće, tu se prvenstveno misli na onu pravdu za koju je u Danilovom proroštvu rečeno: da se dovede večna pravda, tj. da se čovek, koji je okrivljen pred Bogom, opravda posredstvom blagodati i vere u Gospoda Isusa Hrista (Dan. 9, 24).O toj pravdi Apostol Pavle kaže: Pravda Božija kroz veru u Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Jer svi sagrešiše i lišeni su slave Božije, a opravdavaju se darom, blagodaću Njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu Kojega odredi Bog da bude Krvlju Svojom žrtva pomirenja kroz veru, da pokaže pravdu Svoju oproštenjem pređašnjih grehova (Rimlj. 3, 22-25).

453. KO SU GLADNI I ŽEDNI PRAVDE?

Gladni i žedni pravde – to su oni koji vole da čine dobro ali sebe ne smatraju za pravednike, niti se oslanjaju na svoja dobra dela, nego smatraju da su grešni i krivi pred Bogom – oni koji željom i molitvom vere kao da su gladni i žedni duhovne hrane i pića, tj. blagodatnog opravdanja kroz Isusa Hrista.

454. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD GLADNIMA I ŽEDNIMA PRAVDE?

Gospod gladnima i žednima pravde obećava da će se nasititi.

455. ŠTA OVDE RAZUMEMO POD NASIĆIVANJEM?

Nasititi se – to ovde znači sledeće: kao što telesna sitost donosi, kao prvo, prestanak osećaja gladi i žeći, a kao drugo, potkrepljenje telesne sile, tako duhovna sitost označava, kao prvo, unutarnje uspokojenje pomilovanog grešnika, a kao drugo, zadobijanje sile za činjenje dobra, a ova se sila daje opravdavajućom blagodaću.

Uostalom, savršena sitost duše, koja je stvorena za naslađivanje beskrajnim blagom, uslediće, po rečima Psalmopojca, u Večnom Životu: Nasitiću se kad mi se otkrije slava Tvoja (Ps. 17, 15).

O petoj zapovesti Blaženstva.

456. KOJA JE PETA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Peta zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu milostivi.

457. KAKO TREBA ISPUNITI TU ZAPOVEST?

Ovu zapovest treba ispunjavati pomoću dela milosrđa, i to telesnih i duhovnih, jer, kako kaže Sveti Jovan Zlatoust, „različit je način činjenja milosti i široka je zapovest ova“ (Tum. Jev. po Mateju, Beseda 15).

458. KOJA SU TELESNA DELA MILOSRĐA?

Telesna dela milosrđa su ova:

1) Gladnog nahraniti;

2) Žednog napojiti;

3) Odenuti nagog ili onoga ko nema najnužniju odeću;

4) Posetiti onoga ko je zatvoren u tamnici;

5) Posetiti bolesnog, poslužiti mu i pomoći da ozdravi ili da se hrišćanski pripremi za smrt;

6) Putnika primiti u dom i omogućiti mu odmor;

7) Sahranjivati one koji su umrli u bedi.

459. KOJA SU DUHOVNA DELA MILOSRĐA?

Duhovna dela milosrđa jesu:

1) savetima odvratiti grešnika sa puta zablude njegove (Jakovlj. 5, 20), tj. sa njegovog lažnog puta;

2) Neupućenoga naučiti istini i dobru;

3) Bližnjem dati dobar i blagovremen savet u neprilici ili u slučaju opasnosti koju on ne primećuje;

4) Moliti se Bogu za njega;

5) Tešiti ožalošćenog;

6) Ne uzvraćati na zlo koje su nam drugi učinili;

7) Od srca praštati uvrede.

460. DA LI KAŽNJAVANJE KRIVACA PROTIVREČI ZAPOVESTI O MILOSTI?

Oni koji pravedno kažnjavaju krivca ne krše zapovest milosrđa ako to čine onako kako su dužni i sa dobrom namerom, tj. da bi ga ispravili ili da bi nevine zaštitili od njegovih zločinstava.

461. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA MILOSTIVIMA?

Gospod milostivima obećava da će biti pomilovani.

462. POMILOVANJE KOJE VRSTE SE OVDE PODRAZUMEVA?

Pod ovim se podrazumeva pomilovanje od večne osude za grehe na Sudu Božijem.

O šestoj zapovesti Blaženstva.

463. KOJA JE ŠESTA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Šesta zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu čisti srcem.

464. ŠTA JE ČISTOTA SRCA?

Čistota srca ovde nije baš sasvim isto što i iskrenost – koja podrazumeva da čovek ne pokazuje licemerno dobro raspoloženje onda kada ga zapravo nema u srcu, nego da dobro raspoloženje srca pokazuje kroz dobre postupke, što predstavlja tek niži stepen čistote srca. Čistotu srca čovek dostiže postojanim podvigom bdenja nad samim sobom, izgoneći iz svoga srca svaku bezakonu želju i pomisao, svaku privezanost za zemaljske predmete, čuvajući neprestano sa verom i ljubavlju u srcu sećanje na Boga i Gospoda Isusa Hrista.

465. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD ČISTIMA SRCEM?

Gospod onima koji su čisti srcem obećava da će videti Boga.

466. KAKO TREBA SHVATITI OBEĆANJE O VIĐENJU BOGA?

Ovo obećanje treba shvatiti tako, da Reč Božija upoređuje ljudsko srce sa okom i savršenim Hrišćanima pripisuje prosvetljene oči srca (Ef. 1, 18). Kao što je čisto oko sposobno da vidi svetlost, tako je čisto srce sposobno da sazrcava (duhovno posmatra) Boga. Pošto je viđenje Boga izvor večnog blaženstva, obećanje viđenja Boga predstavlja obećanje najvišeg stepena večnog blaženstva.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KOJA JE ČETVRTA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

2. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD NAZIVOM „PRAVDA“?

3. KO SU GLADNI I ŽEDNI PRAVDE?

4. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD GLADNIMA I ŽEDNIMA PRAVDE?

5. ŠTA OVDE RAZUMEMO POD NASIĆIVANJEM?

6. KOJA JE PETA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

7. KAKO TREBA ISPUNITI TU ZAPOVEST?

8. KOJA SU TELESNA DELA MILOSRĐA?

9. KOJA SU DUHOVNA DELA MILOSRĐA?

10. DA LI KAŽNJAVANJE KRIVACA PROTIVREČI ZAPOVESTI O MILOSTI?

11. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA MILOSTIVIMA?

12. POMILOVANJE KOJE VRSTE SE OVDE PODRAZUMEVA?

13. KOJA JE ŠESTA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

14. ŠTA JE ČISTOTA SRCA?

15. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD ČISTIMA SRCEM?

16. KAKO TREBA SHVATITI OBEĆANJE O VIĐENJU BOGA?