NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 34 – O HRIŠĆANSKOJ NADI I MOLITVI

ČAS 34 – O HRIŠĆANSKOJ NADI I MOLITVI

383. ŠTA JE HRIŠĆANSKA NADA?

Hrišćanska nada je uspokojenje srca u Bogu sa uverenošću da se On neprestano stara o našem spasenju i da će nam darovati obećano blaženstvo.

384. NA ČEMU SE ZASNIVA NAŠA HRIŠĆANSKA NADA?

Naša nada, ili temelj naše nade, jeste Sam Isus Gospod Hristos (1. Tim. 1,1). Sasvim se nadajte blagodati koja će vam se doneti otkrivenjem Isusa Hrista (1. Pet. 1,13).

385. KAKO ZADOBITI HRIŠĆANSKU NADU?

Sredstva za zadobijanje spasonosne nade jesu molitva, istinsko učenje o blaženstvu i stvarno pridržavanje toga učenja.

386. DA LI U SVETOM PISMU POSTOJI SVEDOČANSTVO DA MOLITVA PREDSTAVLJA SREDSTVO ZA ZADOBIJANJE NADE?

Postoji svedočanstvo Reči Božije o tome da molitva predstavlja sredstvo za zadobijanje spasonosne nade. Sam Gospod Isus Hristos sa molitvom sjedinjuje nadu da će se dobiti željeno: Išto god zaištete od Oca u Ime Moje, to ćy učiniti, da se proslavi Otac u Sinu (Jn. 14, 13).

387. ŠTA JE MOLITVA?

Molitva je uznošenje uma i srca ka Bogu, koje se projavljuje kroz pobožno obraćanje čoveka Bogu.

Predivno govori o molitvi prepodobni Jovan Lestvičnik: „Po svojoj kakvoći, molitva je sapostojanje i jedinstvo čoveka i Bogom. Po svome dejstvu, ona je održavanje kozmosa, pomirenje sa Bogom, majka suza – i njihova kćer u isti mah, umilostivljenje za grehe, most kojim se prelazi preko iskušenja, grudobran koji štiti od svake muke, razbijanje demonskih napada, služba anđela, hrana svih bestelesnih, buduće veselje, beskonačni podvig, izvor vrlina, uzročnik blagodatnih darova, nevidljivo napredovanje, hrana za dušu, ozarenje uma, sekira za očajanje, potvrda nade, oslobođenje od tuge, bogatstvo monaha, riznica bezmolvnika, smanjivanje gneva, ogledalo duhovnog napretka, pokazatelj duhovnih mera, otkrivač duhovnog stanja, predskazivač budućih dobara, predznak večne slave. Za onoga koji se istinski moli, molitva je sud Gospodnji, suđenje pred prestolom Njegovim pre Strašnog suda“ (Lestvica, 28:1).

388. ŠTA TREBA ČINITI ZA VREME MOLITVE?

Uznoseći um i srce Bogu, Hrišćanin treba da čini sledeće. Kao prvo, da proslavlja Boga zbog Njegovog Božanskog savršenstva, kao drugo, da mu blagodari za Njegova dobra dela, i kao treće, da moli od Njega ono što mu je potrebno. Zato postoje tri glavne vrste molitvoslovlja: slavoslovlje, blagodarenje i moljenje.

389. DA LI JE MOGUĆE MOLITI SE BEZ REČI?

Moguće je moliti se bez reči – umom i srcem. Primer za to je prorok Mojsej koji se tako molio uoči prelaska kroz Crveno more (2. Mojs. 14, 13).

390. KAKO SE ZOVE TAKVA MOLITVA?

Takva molitva ima naročit naziv. Nju nazivamo duhovnom, umnom i srčanom, ili, jednom rečju – unutarnjom molitvom, kao što se, nasuprot tome, molitva koja se proiznosi rečima i koja je praćena drugim obeležjima pobožnosti, naziva usnenom ili spoljašnjom molitvom.

391. DA LI MOŽE POSTOJATI SPOLJAŠNJA MOLITVA BEZ UNUTRAŠNJE?

Molitva može da bude i čisto spoljašnja, onda kada neko reči molitve proiznosi bez pažnje i usrdnosti.

392. DA LI MOŽE DA BUDE DOVOLJNA SAMO SPOLJAŠNJA MOLITVA?

No, samo spoljašnja molitva ne samo da nije dovoljna za dobijanje blagodati, nego naprotiv, bez unutarnje molitve ona razgnevljuje Boga. Sam Bog pokazuje negodovanje na takvu molitvu: Približava Mi se narod ovaj ustima svojim i usnama Me poštuje, a srce im je daleko od Mene. No uzalud me poštuju (Mt. 15, 89).

393. DA LI JE DOVOLJNA SAMO UNUTRAŠNJA MOLITVA BEZ SPOLJAŠNJE?

No, nije dovoljna ni samo unutarnja molitva bez spoljašnje, kao što čoveku nije dovoljna samo duša bez tela… Budući da imamo i dušu i telo, mi treba da proslavimo Boga telima našim i dušama našim, koji su Božiji, kao što je prirodno da usta govore od suviška srca. Gospod naš Isus Hristos bio je duhovan u najvećoj meri, ali je i On Svoju duhovnu molitvu saopštavao kako rečima tako i pobožnim pokretima tela: ponekad podizanjem očiju ka nebu, ponekad preklanjanjem kolena i lica do zemlje (1. Kor. 6, 20; Mt. 12, 34; 26, 39; Jn. 17, 1;Lk. 22,41).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE HRIŠĆANSKA NADA?

2. NA ČEMU SE ZASNIVA NAŠA HRIŠĆANSKA NADA?

3. KAKO ZADOBITI HRIŠĆANSKU NADU?

4. DA LI U SVETOM PISMU POSTOJI SVEDOČANSTVO DA MOLITVA PREDSTAVLJA SREDSTVO ZA ZADOBIJANJE NADE?

5. ŠTA JE MOLITVA?

6. ŠTA TREBA ČINITI ZA VREME MOLITVE?

7. DA LI JE MOGUĆE MOLITI SE BEZ REČI?

8. KAKO SE ZOVE TAKVA MOLITVA?

9. DA LI MOŽE POSTOJATI SPOLJAŠNJA MOLITVA BEZ UNUTRAŠNJE?

10. DA LI MOŽE DA BUDE DOVOLJNA SAMO SPOLJAŠNJA MOLITVA?

11. DA LI JE DOVOLJNA SAMO UNUTRAŠNJA MOLITVA BEZ SPOLJAŠNJE?