NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 33 – O VEČNOM ŽIVOTU

ČAS 33 – O VEČNOM ŽIVOTU

375. ŠTA JE ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

Život budućeg veka – to je život koji će da nastupi posle Vaskrsenja mrtvih i sveopšteg Suda Hristovog.

376. KAKAV ĆE BITI ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

Za one koji veruju, koji ljube Boga i čine dobro, taj će život biti tako blažen, da mi to sada ni zamisliti ne možemo. Još se ne otkri šta ćemo biti (1. Jovan. 3, 2). Znam čoveka u Hristu – veli Apostol Pavle – koji bi uznesen u Raj i ču neiskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti (2. Kor. 12, 2, 4).

377. U ČEMU ĆE SE SASTOJATI BLAŽENSTVO ŽIVOTA BUDUĆEG VEKA?

Takvo blaženstvo dolazi od viđenja Boga u svetlosti i slavi, i od sjedinjenja sa Njim. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih poznat (1. Kor. 13,12). Tada će pravednici zasjati kao sunce u Carstvu Oca svoga (Mt. 13, 43). Bog će biti sve u svemu (1. Kor. 15, 28).

378. DA LI ĆE TELO UČESTVOVATI U TOM BLAŽENSTVU?

U blaženstvu duše učestvovaće i telo. Ono će biti proslavljeno svetlošću Božijom, slično telu Isusa Hrista u vreme Preobraženja Njegovog na Tavoru. Seje se u nemoći, ustaje u slavi (1. Kor. 15, 43). I kao što nosimo sliku zemljanoga (tj. Adama), tako ćemo nositi i sliku nebeskoga (tj. Hrista) (1. Kor. 15, 49).

379. DA LI ĆE TO BLAŽENSTVO BITI ISTO ZA SVE?

Neće svi biti blaženi u istoj meri. Postojaće razni stepeni blaženstva u zavisnosti od toga kako se ko ovde podvizavao u veri, ljubavi i dobrim delima. Druga je slava sunca, a druga slava meseca, i druga slava zvezda, jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi. Tako i Vaskrsenje mrtvih (1. Kor. 15,41-42).

380. ŠTA ĆE BITI SA NEVERNICIMA I BEZAKONICIMA?

Nevernici i bezakonici biće predati večnoj smrti, ili, drugačije rečeno, večnom ognju, večnom mučenju, zajedno sa đavolima. I ko se ne nađe zapisan u Knjizi života bačen bi u jezero ognjeno (Otkr. 20, 15). Ova smrt je druga smrt (Otkr. 20,14). Idite od mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim (Mt. 25, 41). I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni (Mt. 25, 41). Bolje ti je s jednim okom ući u Carstvo Božije, negoli sa dva oka da budeš bačen u pakao ognjeni, gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi (Mk. 9, 47-48).

381. DA LI BOG ŽELI PROPASTI GREŠNIKA?

Ne postupa se sa grešnicima tako strogo zato što Bog želi njihovu propast, nego propadaju oni sami, zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli (2. Sol. 2, 10).

382. DA LI ČOVEKU POMAŽU ZNANJA O KRAJU SVETA?

Razmišljanja o smrti, o Vaskrsenju, o Poslednjem Sudu, o večnom blaženstvu i o večnim mukama pomažu nam u uzdržavanju od grehova i u oslobađanju od privezanosti za zemaljske stvari; takva razmišljanja pružaju utehu onda kada nedostaju zemaljska dobra; takođe, podstiču nas da sačuvamo dušu i telo u čistoti, da živimo za Boga i za večnost i da na taj način zadobijamo večno spasenje.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

2. KAKAV ĆE BITI ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

3. U ČEMU ĆE SE SASTOJATI BLAŽENSTVO ŽIVOTA BUDUĆEG VEKA?

4. DA LI ĆE TELO UČESTVOVATI U TOM BLAŽENSTVU?

5. DA LI ĆE TO BLAŽENSTVO BITI ISTO ZA SVE?

6. ŠTA ĆE BITI SA NEVERNICIMA I BEZAKONICIMA?

7. DA LI BOG ŽELI PROPASTI GREŠNIKA?

8. DA LI ČOVEKU POMAŽU ZNANJA O KRAJU SVETA?