NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 26 – O SVETOJ TAJNI KRŠTENJA I MIROPOMAZANJA

ČAS 26 – O SVETOJ TAJNI KRŠTENJA I MIROPOMAZANJA

285. ŠTA JE KRŠTENJE?

Krštenje je Sveta Tajna u kojoj verni, prilikom trikratnog pogružavanja tela u vodu, uz prizivanje Boga Oca i Sina i Svetoga Duha, umire za telesni i grehovni život i preporađa se Duhom Svetim za duhovni i sveti život. Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ućiu Carstvo Božije (Jn. 3,5).

286. ODAKLE KRŠTENJE VODI SVOJE POREKLO?

Krštenje je nastalo na sledeći način. Na Jordanu Prorok i Preteča Spasiteljev Jovan krštavao je krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju Onoga Koji dolazi za njim, tj. Isusa Hrista (Dap. 19, 4). Zatim je Isus Hristos sopstvenim primerom osvetio Krštenje, primivši ga od Jovana. Konačno, posle Vaskrsenja Svoga, On je Apostolima dao svečanu zapovest: Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u Ime Oca i Sina i Svetoga Duha (Mt. 28, 19).

287. ŠTA JE NAJVAŽNIJE U SVETOJ TAJNI KRŠTENJA?

Najvažnije u sveštenom činu Krštenja je – trikratno pogružavanje u vodu uz proiznošenje reči: „Krštava se sluga Božiji (ime), u Ime Oca. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin“.

288. ŠTA SE TRAŽI OD ONOGA KO ŽELI DA PRIMI KRŠTENJE?

Od onoga ko želi da primi Krštenje zahtevaju se pokajanje i vera. Stoga se pre Krštenja čita Simvol vere. Pokajte se, i da se krsti svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grehova; i primićete dar Svetoga Duha (Dap. 2, 38). Koji poveruje i krsti se biće spasen (Mk. 16, 16).

289. NA KOJOJ OSNOVI KRSTE DECU?

Mala deca se krštavaju po veri roditelja i kumova, koji su pri tome obavezni da ih nauče veri kada dođu u odgovarajući uzrast.

290. DA LI POSTOJE DOKAZI IZ SVETOG PISMA DA DECU TREBA KRSTITI?

Iz Svetog Pisma može se dokazati da treba krštavati (upravo) malu decu. U vreme Starog Zaveta obrezanje je savršavano nad decom starom osam dana, a u Novom Zavetu umesto obrezanja savršava se Krštenje, te shodno tome Krštenje i treba savršavati nad malom decom.

291. ODAKLE SLEDI DA JE KRŠTENJE ZAMENILO STAROZAVETNO OBREZANJE?

To, da se krštenje savršava umesto obrezanja vidi se iz sledećih reči Apostola, upućenih vernima: Obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivanjem tela grehovnosti obrezanjem Hristovim, pošto se sa Njim pogreboste Krštenjem (Kol. 2, 1112).

292. ZBOG ČEGA SU PRI KRŠTENJU NEOPHODNI KUMOVI?

Kumovi su na Krštenju prisutni zato da bi pred Crkvom posvedočili za veru krštavanoga i da bi ga nakon Krštenja uzeli pod svoje staranje kako bi ga utvrdili u veri (Sv. Dionisije Areopagit, „O crkvenoj jerarhiji“, gl. 2).

293. ZBOG ČEGA SE NAD KRŠTENIM ČITA ZAKLINJANJE?

Nad onim ko se krštava, savršava se zaklinjanje radi toga da bi se od njega odagnao đavo, koji je od vremena Adamovog greha dobio pristup ljudima i izvesnu vlast nad njima, kao nad svojim zarobljenicima ili slugama. Apostol Pavle kaže da svi ljudi koji su izvan blagodati hode po duhu ovoga sveta, po knezu koji vlada u vazduhu, po duhu koji sada sadejstvuje u sinovima protivljenja (Ef. 2,2).

294. U ČEMU SE SASTOJI SILA ZAKLINJANJA?

Sila zaklinjanja leži u Imenu Isusa Hrista koje se sa verom i molitvom priziva. Gospod Isus Hristos je vernima dao obećanje: Imenom Mojim izgoniće demone (Mk. 16,17).

295. KAKVU SILU IMA ZNAMENJE KRSTA?

Znamenje krsta koje se ovde i u drugim sličnim slučajevima savršava, ima istu silu kao i Ime Raspetog Isusa Hrista koje se sa verom proiznosi pokretom usta; isto je i sa znamenjem krsta koje se sa verom izobražava pokretom ruke, ili na neki drugi način.

Sveti Kiril Jerusalimski piše: „Nemojmo se stideti da ispovedimo Raspetoga, nego smelo rukom izobražavajmo znamenje krsta na čelu i svemu drugom: na hlebu koji jedemo, na čaši iz koje pijemo; izobražavajmo ga kada ulazimo, kada izlazimo, kada polazimo na spavanje i ustajemo, kada se nalazimo na putu ili odmaramo. Znamenje krsta predstavlja veliku zaštitu datu sirotima na dar i slabima bez muke. Jer ovo je blagodat Božija, znamenje za verne i strah za zle duhove“ (Katiheza za oglašene 13, 36).

296. OD KOG VREMENA SE UPOTREBLJAVA ZNAMENJE KRSTA?

Upotreba krsnog znamenja vodi poreklo od apostolskih vremena (Sv. Dionisije Areopagit, „O crkvenoj jerarhiji“, gl. 2 i 5; Tertulijan, „O vencima“, gl. 3; „O Vaskrsenju“, gl. 8).

297. ŠTA ZNAČI BELA ODEĆA KOJA SE ODEVA NAKON KRŠTENJA?

Bela odeća u koju se novokršteni odevaju, označava čistotu duše i hrišćanskog života.

298. ZBOG ČEGA SE NA KRŠTENOG STAVLJA KRST?

Na krštenoga se polaže krst da bi se svagda sećao zapovesti Hristove i vidljivog ukazivanja na nju: Ako ko hoće za Mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i za Mnom ide (Mt. 16, 24).

299. ŠTA OZNAČAVA HOD KRŠTENOG OKO KRSTIONICE?

Hod krštenoga oko krstionice sa svećom označava duhovnu radost sjedinjenu sa duhovnim prosvećenjem.

300. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI DA JE KRŠTENJE JEDNO?

U Simvolu vere zapoveđeno je da se priznaje jedno Krštenje. Ovo treba shvatiti tako, da se Krštenje ne ponavlja.

301. ZAŠTO SE KRŠTENJE NE PONAVLJA?

Krštenje se ne ponavlja zato što je ono duhovno rođenje; čovek se rađa jednom, zato se i krštava jednom.

302. DA LI ISTU KRIVICU IMAJU ONI KOJI GREŠE NAKON KRŠTENJA SA NEKRŠTENIMA?

Oni koji greše posle Krštenja, više su krivi za svoje grehe nego nekršteni za svoje, jer su imali od Boga naročitu pomoć za činjenje dobra a odbacili su je. Jer ako oni koji pobegnu od nečistota sveta poznanjem Gospoda p Spasa Isusa Hrista, opet se u njih zapletu i budu nadvladani, biva im potonje gore od prvoga (2. Petr. 2, 20).

303. DA LI MOGU BITI OPROŠTENI GREHOVI, IZVRŠENI NAKON KRŠTENJA?

No, i za one koji sagreše posle Krštenja postoji sredstvo da dobiju oproštaj grehova. To je – pokajanje.

O Miropomazanju

304. ŠTA JE MIROPOMAZANJE?

Miropomazanje je Sveta Tajna u kojoj se vernome uz pomazivanje delova tela osvećenim Mirom u ime Duha Svetoga predaju darovi Duha Svetoga, za uzrastanje i jačanje u duhovnom životu.

305. ŠTA SE GOVORI U SVETOM PISMU O OVOJ SVETOJ TAJNI?

O duhovnom delovanju ove Svete Tajne govori se u Svetom Pismu kod Apostola Jovana: A vi imate Pomazanje od Svetoga i znate sve… Pomazanje koje primiste od Njega, u vama ostaje, i nema potrebe da vas iko uči; nego kako vas to isto Pomazanje uči o svemu, i istinito je i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu (1. Jn. 2, 20,27). Na sličan način i Apostol Pavle kaže: Bog je Onaj Koji nas utvrđuje s vama uHristu, i koji nas pomaza, koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša (2. Kor. 1, 21-22). Odatle su i uzete reči koje se proiznose prilikom Miropomazanja: „Pečat dara Duha Svetoga“.

306. Što se tiče pominjanja spoljašnjeg čina Miropomazanja u Svetom Pismu, možemo da smatramo da se reči Apostola Jovana odnose na vidljivo pomazanje; no, izvesnije je da su Apostoli za predavanje darova Duha Svetoga krštenima upotrebljavali polaganje ruku (Dap. 8, 14-17). Prejemnici (naslednici) Apostola su, umesto toga, počeli da upotrebljavaju Miropomazanje, za šta je kao primer moglo da im posluži pomazanje koje je korišćeno u doba Starog Zaveta (Izl. 30,25; 1. Car. 1, 39; Sv. Dionisije Areopagit, „O crkvenoj jerarhiji“, gl. 4).

307. U ČEMU SE SASTOJI OSOBENOST SVETOG MIRA?

O Svetom Miru treba primetiti i to, da je njegovo osvećenje ostavljeno najvišim sveštenim činovima (tj. episkopima) kao prejemnicima Apostola, koji su predavanje darova Duha Svetoga obavljali sami, polaganjem ruku.

308. Pomazivanje čela označava osvećenje uma, ili misli.

309. Pomazivanje grudi označava osvećenje srca, ili želja.

310. Pomazivanje očiju, ušiju i usta označava osvećenje čula.

311. Pomazivanje ruku i nogu označava osvećenje delanja i ukupnog držanja Hrišćanina.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE KRŠTENJE?

2. ODAKLE KRŠTENJE VODI SVOJE POREKLO?

3. ŠTA JE NAJVAŽNIJE U SVETOJ TAJNI KRŠTENJA?

4. ŠTA SE TRAŽI OD ONOGA KO ŽELI DA PRIMI KRŠTENJE?

5. NA KOJOJ OSNOVI KRSTE DECU?

6. DA LI POSTOJE DOKAZI IZ SVETOG PISMA DA DECU TREBA KRSTITI?

7. ODAKLE SLEDI DA JE KRŠTENJE ZAMENILO STAROZAVETNO OBREZANJE?

8. ZBOG ČEGA SU PRI KRŠTENJU NEOPHODNI KUMOVI?

9. ZBOG ČEGA SE NAD KRŠTENIM ČITA ZAKLINJANJE?

10. U ČEMU SE SASTOJI SILA ZAKLINJANJA?

11. KAKVU SILU IMA ZNAMENJE KRSTA?

12. OD KOG VREMENA SE UPOTREBLJAVA ZNAMENJE KRSTA?

13. ŠTA ZNAČI BELA ODEĆA KOJA SE ODEVA NAKON KRŠTENJA?

14. ZBOG ČEGA SE NA KRŠTENOG STAVLJA KRST?

15. ŠTA OZNAČAVA HOD KRŠTENOG OKO KRSTIONICE?

16. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI DA JE KRŠTENJE JEDNO?

17. ZAŠTO SE KRŠTENJE NE PONAVLJA?

18. DA LI ISTU KRIVICU IMAJU ONI KOJI GREŠE NAKON KRŠTENJA SA NEKRŠTENIMA?

19. DA LI MOGU BITI OPROŠTENI GREHOVI, IZVRŠENI NAKON KRŠTENJA?

20. ŠTA JE MIROPOMAZANJE?

21. ŠTA SE GOVORI U SVETOM PISMU O OVOJ SVETOJ TAJNI?

22. U ČEMU SE SASTOJI OSOBENOST SVETOG MIRA?