NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 19 – O DUHU SVETOM

ČAS 19 – O DUHU SVETOM

236. U KOM SMISLU JE SVETI DUH NAZVAN GOSPODOM?

Duh Sveti se naziva Gospodom, tj. Istinskim Bogom, isto onako kao i Sin Božiji.

237. O ovome Sveto Pismo svedoči rečima kojima je Apostol Petar optužio Ananiju: Zašto ispuni satana srce tvoje da slažeš Duhu Svetome?I dalje: Nisi slagao ljudima nego Bogu (Dap. 5, 34).

238. ZAŠTO JE SVETI DUH NAZVAN ŽIVOTVORNIM?

Duh Sveti se naziva Životvornim, što treba shvatiti tako da On zajedno sa Bogom Ocem i Sinom daje život svakom stvorenju, dok ljudima daje i duhovni život. Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božije (Jn. 3,5).

239. ŠTA ZNAMO O ISHOĐENJU SVETOG DUHA?

To da Duh Sveti ishodi od Oca znamo iz reči Samog Gospoda Isusa Hrista: A kada dođe Utešitelj, Koga ću vam poslati od Oca, Duh Istine, Koji od Oca ishodi, On će svedočiti za Mene (Jn. 15, 26).

240. DA LI MOŽE POSTOJATI DRUGO UČENJE O ISHOĐENJU SVETOG DUHA?

Učenje o ishođenju Duha Svetoga od Oca ne može da bude podvrgnuto bilo kakvoj izmeni ili dopuni. Kao prvo, zato što Pravoslavna Crkva ovim učenjem bukvalno ponavlja reči Samog Isusa Hrista. Kao drugo, zbog toga što je Drugi Vaseljenski Sabor, kome je glavni predmet bilo utvrđivanje istinitog učenja o Duhu Svetom, ovo učenje bez sumnje izložio na zadovoljavajući način u Simvolu vere. Saborna Crkva je ovo priznala tako izričito, da je Treći Vaseljenski sabor svojim sedmim pravilom zabranio sastavljanje novog Simvola vere. Prepodobni Jovan Damaskin stoga piše: „Za Duha Svetoga kažemo da je od Oca i nazivamo ga Duhom Očevim. Da je Duh, međutim, od Sina, to ne govorimo, ali ga nazivamo Duhom Sinovljevim“ („Tačno izloženje vere pravoslavne“, knj. 1, gl. 8, str. 165).

241. KOJI STEPEN POKLONJENJA PRILIČI SVETOM DUHU?

Duhu Svetom dolikuje poklonjenje i proslavljanje zajedno sa Ocem i Sinom. Ovo se vidi iz toga što je Isus Hristos zapovedio učenicima da krštavaju u Ime Oca i Sina i Svetoga Duha (Mt. 28,19).

242. ZAŠTO JE REČENO DA JE SVETI DUH „GOVORIO KROZ PROROKE“?

U Simvolu vere je rečeno da je Duh Sveti govorio kroz Proroke. Ovo je rečeno da bi se razotkrili neki lažni učitelji koji su govorili kako knjige Staroga Zaveta nisu bile napisane Duhom Svetim.

243. Sveto Pismo svedoči o tome da je kroz proroke govorio upravo Duh Sveti. Apostol Petar piše: Nikad proroštvo ne nastade čovečijom voljom, nego pokretani Duhom Svetim govoriše Sveti Božiji ljudi (2. Petr. 1, 21).

Sveti Vasilije Veliki ovako govori o načinu na koji je Duh Sveti davao Otkrovenje prorocima: „Na koji način su prorokovale čiste i prosvetljene duše? Postavši kao ogledalo Božijeg dejstva, oni su pokazivali u sebi jasnu, nepomračenu telesnim strastima sliku. Jer Duh Sveti prebiva u svemu, ali sopstvenu silu Svoju otkriva u onima koji su čisti od strasti, a ne u onima kod kojih je vladar duše (to jest um – o.Danil) pomračen grehovnim nečistoćama… kada duša, posvetivši sebe svakom podvigu vrline, snažnom ljubavlju prema Bogu neprestano čuva u sebi zapečaćeno sećanje na Boga i na taj način čini kao da Bog živi u njoj. Tada, od snažnog stremljenja i neizrecive ljubavi prema Bogu, postavši bogonadahnuta postaje dostojna proročkog dara, jer Bog daje Božansku silu i otvara duševne oči za urazumljenje viđenja koja je Njemu ugodno da daruje… Neki govore da su oni prorokovali u istupljenju tako da je ljudski duh bio zamračen Duhom. Međutim, protivno je obećanju nailaska Božijeg da se bogonadahnuti predstavlja kao čovek koji je sišao sa uma, tako da bio on, kada se ispuni Božijih pouka, izlazio iz sopstvenog razuma i kada donosi korist drugim, sam ne bi imao nikakve koristi za sopstvene reči. I uopšte, da li ima veze sa razumom, da Duh premudrosti čini čoveka kao lišenim uma i Duh znanja uništava razumnost u čoveku? Međutim, svetlost ne stvara slepilo, već naprotiv, pobuđuje silu vida danu od prirode. I Duh ne stvara pomračenje u dušama, već naprotiv, pobuđuje um, očišćen od grehovnih nečistoća, na sagledavanje mislenog“ (Besede na knjigu proroka Isaiju, 1).

244. DA LI JE SVETI DUH GOVORIO PREKO APOSTOLA?

Duh Sveti je govorio i preko Apostola. Apostol Petar kaže: Njima se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovedahu jevanđelje Duhom Svetim poslanim s Neba (1. Petr. 1, 12).

245. ZAŠTO SE O APOSTOLIMA NE GOVORI U SIMVOLU VERE?

Apostoli u Simvolu vere nisu pomenuti zato što u vreme kada je Simvol sastavljan niko nije ni sumnjao u bogonadahnutost Apostola.

246. KAKO SE SVETI DUH OTKRIVAO LJUDIMA?

Duh Sveti se ljudima otkrio na naročit način. On je sišao na Apostole u vidu ognjenih jezika pedesetog dana po Vaskrsenju Hristovom.

247. DA LI SE DUH SVETI I U NAŠE VREME DAJE?

Duh Sveti se i sada daje svim istinskim Hrišćanima. Ne znate lida ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama?(1. Kor. 3, 16).

248. KAKO MOŽEMO POSTATI PRIČASNICI SVETOM DUHU?

Pričasnik Duha Svetoga može se postati kroz usrdnu molitvu ili kroz Svete Tajne. Kada dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od Njega! (Lk. 11,13).

A kad se javi dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po Svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim, Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega (Tit. 3,46).

249. KOJI SU GLAVNI DAROVI SVETOG DUHA?

Sveti prorok Isaija ukazuje na sedam darova Duha Svetoga: duh straha Božijeg, duh poznanja, duh sile, duh saveta, duh razuma, duh mudrosti, duh Gospodnji, ili dar pobožnosti i najuzvišenijeg nadahnuća (Isa. 11,13).

Prepodobni Jovan Damaskin ovako piše o Božanstvu Svetog Duha: „Isto tako verujemo i u jednoga Duha Svetoga, Gospoda Životvornoga, Koji od Oca ishodi i u Sinu počiva, Kojega sa Ocem i Sinom zajedno poštujemo i zajedno slavimo, kao jednosuštnoga i savečnoga sa Ocem; verujemo u Duha Koji je od Oca, u Duha pravednog, upraviteljnog, izvora mudrosti, života i osvećenja, u Onoga Koji zajedno sa Ocem i Sinom postoji i ispoveda se kao Bog, te nestvorenog, potpunog, Sazdatelja, Svedržitelja, svedelatnog, svesilnog, bezgranično silnog, koji vlada svom tvorevinom a da nad njim niko ne vlada, Koji obožuje, a ne biva obožen, sve ispunjava ne bivajući ispunjen, u kome se zajedničari a da on sam ne zajedničari u drugima, osvećuje ne bivajući osveštan. U Uslišitelja Koji svačije molbe prima, Koji je po svemu jednak Ocu i Sinu, Koji od Oca ishodi i daje se kroz Sina i od svake tvari biva primljen, i Koji sobom stvara i osuštastvuje, osvećuje i utvrđuje svu tvar; Koji je ipostasan, odnosno postoji sa vlastitom ipostasi i to nerazdeljiv i neodvojiv od Oca i Sina, i ima sve što ima Otac i Sin, osim nerođenosti i rođenosti. Jer Otac je, naime, bezuzročan i nerođen – jer nije ni od koga; pošto Sam iz Sebe ima biće, niti išta ima što dolazi od drugoga, već je On Sam početak i uzrok načina postojanja svega. Dok Sin ima svoje postojanje rođenjem od Oca, dotle Duh Sveti, iako je i On od Oca, ima svoje postojanje ne rođenjem, nego ishođenjem. A da, pak, postoji razlika između rođenja i ishođenja, to smo saznali, ali u čemu je razlika, nismo saznali. (Znamo samo to da se) i rođenje Sina i ishođenje Svetog Duha dešava istovremeno.

Sve ono, dakle, što imaju Sin i Duh, to od Oca imaju, pa čak i samo Biće, te ako nema Oca, nema ni Sina ni Duha. I ako Otac nešto nema, to nema ni Sin niti Duh. A kroz Oca, odnosno postojanjem Oca postoje Sin i Duh. Sve što Sin i Duh imaju, kroz Oca imaju, odnosno, jer Otac to ima, osim nerođenosti, rađanja i ishođenja. Jer se te tri svete ipostasi međusobno razlikuju samo po ovim ipostasnim svojstvima, ne po suštini, nego nerazdeljivo se deleći po svojstvu posebne ipostasi.

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. U KOM SMISLU JE SVETI DUH NAZVAN GOSPODOM?

2. ZAŠTO JE SVETI DUH NAZVAN ŽIVOTVORNIM?

3. ŠTA ZNAMO O ISHOĐENJU SVETOG DUHA?

4. DA LI MOŽE POSTOJATI DRUGO UČENJE O ISHOĐENJU SVETOG DUHA?

5. KOJI STEPEN POKLONJENJA PRILIČI SVETOM DUHU?

6. ZAŠTO JE REČENO DA JE SVETI DUH „GOVORIO KROZ PROROKE“?

7. DA LI JE SVETI DUH GOVORIO PREKO APOSTOLA?

8. ZAŠTO SE O APOSTOLIMA NE GOVORI U SIMVOLU VERE?