NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 18 – O DRUGOM DOLASKU SPASITELJA

ČAS 18 – O DRUGOM DOLASKU SPASITELJA

224. KAKO SVETO PISMO GOVORI O BUDUĆEM DOLASKU HRISTOVOM?

O budućem dolasku Hristovom Sveto Pismo ovako govori: Ovaj Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga videste da odlazi pa Nebo (Dap. 1, 11). Ovo su Apostolima rekli Anćđeli u vreme Vaznesenja Gospodnjeg.

225. KAKO SVETO PISMO GOVORI O HRISTOVOM BUDUĆEM SUDU?

O budućem Sudu Njegovom Sveto Pismo kaže: Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega, i izići oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni Koji su činili zlo u vaskrsenje suda (Jn. 5, 2829). Ovo su reči Samog Hrista Spasitelja.

226. KAKO SVETO PISMO GOVORI O BESKONAČNOM HRISTOVOM CARSTVU?

Sveto Pismo ovako govori o beskonačnom (Večnom) Carstvu Njegovom: On će biti veliki, i nazvaće se Sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog presto Davida, oca Njegova; i carovaće nad domom Jakovljevim vavek, i Carstvu Njegovu neće biti kraja (Lk. 1, 32-33). Ovo su reči Anđela upućene Bogomajci.

227. DA LI ĆE SE DRUGI DOLAZAK NEKAKO RAZLIKOVATI?

Budući dolazak Hristov veoma će se razlikovati od prethodnog. Da bi postradao za nas, On je došao unižen; a da nam sudi, doći će u slavi svojoj i svi Sveti Anđeli sa Njim (Mt. 25, 31).

228. DA LI ĆE SUDITI SVIM LJUDIMA?

On će suditi svim ljudima bez izuzetka.

229. KAKO ĆE NAM ON SUDITI?

On će da sudi tako da se savest svakoga čoveka otkrije pred svima i da se pokažu ne samo sva dela koja je neko učinio tokom celog svoga života na zemlji, nego i sve izgovorene reči, tajne želje i pomisli. Gospod će osvetliti sve što je skriveno u tami i objaviti namere srca; tada će biti svakom pohvala od Boga (1. Kor. 4, 5).

230. DA LI ĆE SVE NAŠE MISLI I REČI BITI PODVRGNUTE SUDU?

On će nas, bez sumnje, osuditi i za ružne reči ili misli, ako ih ne ispravimo pokajanjem, verom i popravljanjem svoga života. A Ja vam kažem, da će za svaku praznu reč koju reknu ljudi dati odgovoru dan Suda (Mt. 12, 36).

231. KADA ĆE BITI TAJ SUD?

Kada će Gospod Isus Hristos doći da sudi – to nije poznato; ali treba da živimo tako, da uvek za to budemo spremni.

Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju. A doći će Dan Gospodnji kao lopov noću (2. Petr. 3,9-10).

Stražite, dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin Čovečiji doći (Mt. 25, 13).

232. DA LI POSTOJE PRIZNACI HRISTOVOG DOLASKA?

U Reči Božijoj otkrivena su nam neki znaci skorog Dolaska Hristovog, a to su: nestajanje vere i ljubavi meću ljudima, širenje poroka i nesreća, propovedanje Evanđelja svim narodima, dolazak Antihrista (Mt. 24).

233. KO JE ANTIHRIST?

Antihrist – to je protivnik Hristov, koji će se truditi da istrebi Hrišćanstvo, ali će sam da pogine na užasan način (2. Sol. 2, 8).

Sveti Kiril Jerusalimski o antihristu piše ovako: „Istiniti Hristos, jedinorođeni Sin Božiji, neće doći sa zemlje. Ako se neko u lažnom obličju pojavi u pustinji, ti ne odlazi tamo. Ako ti kažu: evo, ovde je Hristos, ili onde je, nemoj verovati. Na zemlju i prema dole nemoj da upireš pogled, jer Vladika će doći sa nebesa, ali ne sam, kao ranije, nego u pratnji mnogih mirijada anđela; neće doći u tajnosti kao kiša na runo, nego će javno zasvetliti, kao munja. On sam kaže: kao što se munja javi na istoku i ide prema zapadu, takav će biti dolazak Sina Čovečijeg; i videće Sina Čovečijeg kako dolazi na oblacdžma nebeskim u sili i slavi mnogoj; i poslaće anđele svoje sa snažnim zvukom trube, i dalje. Uostalom, kao što je pre njegovog ovaploćenja i očovečenja, dok su isčekivali njegovo rođenje od Djeve, đavo zlobno unakazio istinu ovu bajnovitim učenjem idolopoklonika tvrdeći da se lažni bogovi njihovi rađahu i rađaju od žena da bi tako, poverovavši u obmanu, kada se objavi istina ljudi posumnjali u nju, tako će i pred drugi dolazak istinitog Hrista protivnik njegov na svoju stranu okrenuti i pridobiti proste ljude, naročito obrezane, isturiće nekog maga vrlo spretnog u zlom i obmanjivom iskustvu čaranja i gatanja, koji će zadobiti vlast nad rimskim carstvom, lažno nazivajući sebe Hristom; prozivanjem sebe Hristom obmanuće i prevariti Judejce koji još uvek isčekuju Mesiju, dok će pagane obmanuti svojim gatalačkim sposobnostima. A doći će predskazani antihrist kada se okonča trajanje rimskog carstva i kada se približi kraj sveta. Istovremeno će se pojaviti deset rimskih careva, u različitim mestima, i vladaće jednovremeno. Posle njih pojaviće se jedanaesti i to će biti antihrist koji će svu vlast nad rimskim carstvom preuzeti u svoje ruke, posredstvom svog zlobnog i mađijskog iskustva i nauke. Trojicu od careva zacarenih pre njega on će lako svrgnuti sa prestola, dok će ostalu sedmoricu imati u svojoj vlasti. Najpre će se svetu prikazati kao razuman, zdravomisleći i čovekoljubiv čovek i prevarivši Judejce, kao očekivani Hristos, velikim znacima i čudesima i čarolijama, pokazaće potom svoje pravo lice premašujući sve prethodeće mu nepravedne i zlobne ljude; protiv svih, a naročito protiv nas Hrišćana, on će smišljati ubojite planove, u najrazličitijim i nemilosrdnim žestinama. Tokom tri godine i šest meseci on će vladati na ovakav način; posle toga će biti uništen drugim i slavnim dolaskom sa nebesa jedinorođenog Sina Božijeg, Gospoda i Spasitelja našeg Isusa, istinitog Hrista koji će, ubivši antihrista duhom usta svojih, predati ga geenskom ognju. Ovome vas ne poučavamo na osnovu svog razmišljanja ili, pak, izmišljanja, nego na osnovu božanstvenog Pisma koje se čita u Crkvi, a naročito na osnovu nedavno pročitanog proroštva Danilovog koje je arhanđel Gavrilo protumačio ovako: četvrta zver, džarstvo četvrto pojaviće se na zemlji i ono će premašiti sva džarstva. Crkveni tumači smatraju da to carstvo jeste rimsko. Prvo poznato i znamenito carstvo beše asirsko; drugo je midijsko zajedno sa persijskim, dok je treće makedonsko; četvrto carstvo je sada postojeće – rimsko. Tumačeći dalje, Gavrilo kaže: ono će imati deset rogova i deset careva će ustati, a posle njih pojaviće se novi koji će premašiti zlobom sve pređašnje careve; on ne kaže da će premašiti samo ovih deset, neko sve pre njega postojeće careve. Trojicu careva će svrgnuti, verovatno iz broja ovih deset i on sam će se zacariti. Potom će da govori protiv Višnjega, kaže se dalje; postaće čovek bogohulnik i prestupnik zakona koji carstvo neće naslediti od svojih predaka, nego će čaranjem i magijom preoteti carstvo i vlast. Ko je ta osoba i kojom silom će delovati, objašnjava nam Pavle! Njegov je dolazak po dejstvu sataninom sa svakom silom i znaccma i čudesima lažnim. Ovim se potvrđuje da će satana njega iskoristiti kao svoje oruđe i kroz njega će lično dejstvovati. On zna da na sudu neće biti milosti za njega i oproštaja, zbog toga će naočigled da posvedoči svoju silu, ali ne kroz služitelje svoje, nego će lično da se potvrdi u svekolikim znacima i čudesima lažnim. Kao otac laži, on će lažnim delima prevariti narod i ovaj će u zabludi gledati vaskrsnute mrtvace koji, ustvari, neće biti vaskrsnuti i gledaće iscelenje hromih i slepih, iako se ta iscelenja u zbilji nisu dogodila. Pavle još kaže: on se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja. Iznad svakog boga: odnosno, on će, kao antihrist, omrznuti idole i sam će sesti u hram Božiji.t U koji hram? U razrušeni judejski hram, a ne u ovaj u kome se mi sada nalazimo. Zbog čega ovo tvrdimo? Nemojte misli da mi sami sebi laskamo! Ako on dođe Judejcima pod imenom Hristos i zaželi da mu se oni klanjaju tada, svakako, da bi prevara bila potpuna, on će se pobrinuti i za hram pokazujući time da on, budući je iz Davidovog roda, želi da ponovo sazida hram koji je Solomon podigao. Antihrist će doći onda kada od judejskog hrama ne ostane ni kamen na kamenu, kao što je kazao Spasitelj; doći će on ili kad hram propadne sam, zbog oveštalosti, ili bude planski razrušen uz obrazloženje da će se sagraditi novi, ili iz nekog drugog razloga, zbog koga će kamenje biti rastureno. Ja ne govorim samo o vidljivom i materijalnom hramu, o njegovoj okolini i izgledu, nego mislim na unutrašnji hram u kome behu heruvimi. Tada će doći antihrist sa svim čudesima svojim i znacima lažnim. Naoružaće se on protiv svih idola projavljujući sobom najpre lažno čovekoljubije, da bi najzad pokazao svoju žestokost i drskost, naročito protiv Božijih Svetitelja. Danilo kaže: videh i gle, taj rog započe boj protiv Svetitelja. A na drugom mestu: nastaće vreme žalosti i tuge kakve nije bilo u svetu od kada je naroda na zemlji sve do onog vremena. Strašna je to zver, veliki drakon, koga ljudi ne mogu savladati, spreman sve da proguta; o njemu ćemo još mnogo govoriti na osnovu božanskog Pisma; za sada, zbog nedostatka vremena, dovoljno je i ovo. Znajući koliko je velika sila neprijateljska, savetujući pobožne, Gospod kaže: neka tada oni iz Judeje beže u gore. Ako neko oseti u sebi silu da se može usprotiviti satani, neka ostane i usprotivi mu se (ne očajavam ja u silama Crkve) i neka kaže: ko će nas razdvojiti od ljubavi Hristove? Ako smo slabi, moramo se čuvati; ako smo, pak, sigurni u sebe onda ćemo se usprotiviti njemu. Nastaće tada velika žalost kakva nije bila od početka sveta, niti će ikada biti. Međutim, neka je hvala Bogu koji će ipak ublažiti i prekratiti muku ovu. On sam svedoči da će zbog izabranih prekratiti vreme ovo. Antihrist će vladati samo tri i po godine. Ne govorimo ovo na osnovu nepoznatih i sumnjivih knjiga, nego na osnovu onoga što piše kod Danila, koji kaže: i daće mu se u ruke za vreme i za vremena i za po vremena. Pod vremenom se podrazumeva jedna godina u kojoj će se on pojaviti i osiliti; pod vremenima – naredne dve godine njegovog zakonoprestupnog vladanja koje zajedno sa prvom godinom čine tri godine, a pod polovinom podrazumeva se šest meseci. Na drugom mestu Danilo kaže: i zakle se onim koji živi večno da će se sve ovo ispuniti u vreme i za vremena i za pola vremena. Neki u ovom istom smislu prihvataju i shvataju i sledeće reči: biće hiljadu i dvesta devedeset dana; ili: blažen je koji istrpi i doživi hiljadu tri stotine i trideset pet dana. Zbog svega ovoga potrebno je bežati i sakriti se. Može da se desi da ne obiđemo gradove Izrailjeve dok ne dođe Sin Čovečiji. Ko je taj blaženi čovek koji će se zbog svoje pobožnosti tada mučiti za Hrista? Tadašnji mučenici, po mom mišljenju, uzvišeniji su od svih mučenika. Pređašnji ljudi borili su se samo sa ljudima, dok će mučenici u vreme antihrista borbu voditi sa samim satanom; pređašnji carevi koji su podizali svoja gonjenja samo su ubijali ljude, nisu obmanjivali druge i uveravali ih da će vaskrsavati mrtve, niti su vršili bilo kakva čuda i znake; a ovde će se zacariti i strah i obmana, ne bi li i izabrane prevarili. Neka tada nikome ne padne na um misao: da li je Hristos činio veća čuda? Kakvom silom on ovo čini? Ako to nije po volji Božijoj, ne bi mu bilo dopušteno da sve to čini! Apostol te upozorava na ovo i kaže: toga radi poslaće im Bog silu obmane. Poslaće, znači isto što i dopustiti, ali ne da bi oni time bili opravdani, nego da bi bili osuđeni. Zbog čega? Jer nisu verovali istini, odnosno, istinitom Hristu, nego lažima tj. antihristu. Bog ovakva vremena neće dopustiti zbog svoje lične nemoći da im se usprotivi, nego da bi zbog trpeljivosti mnogi podvižnici bili nagrađeni i zbog svog ovovremenog i malovremenog stradanja nasledili večno carstvo nebesko kao proroci i apostoli njegovi, kao što tvrdi Danilo: u to vreme spašće se svi ljudi tvoji koji behu zapisani u knjizi – naravno, u knjizi života. Mnogi koji spavaju u zemaljskom prahu ustaće; jedni za život večni, a drugi za muku i stradanje večno. I razumni će se sijati kao svetlost nebeska i koji mnoge privedoše pravdi kao zvezde, vazda i doveka. Zbog svega čuvaj i snaži sebe, čoveče! Poznati su znaci dolaska antihristovog. Nemoj samo ti da ih pamtiš nego ih sa ljubavlju razglasi i svim ostalim ljudima. Ako imaš sina po telu, i njega otrezni. Ako si poukom rodio nekog u veri, čuvaj i njega i opomeni ga da ne primi laž u ime istine. Tajna bezakonja već dejstvuje. Mene brinu narodni ratovi, crkveni razdori, mržnja jednog brata na drugog. Neka ovo bude samo reč; ne daj, Bože, da se sve to desi u naše vreme! Ipak, dužni smo svagda biti oprezni. Ovoliko je dovoljno o antihristu“. (Pouke oglasiteljne i tajnovodstvene, 15, 10-18)

234. ŠTA JE CARSTVO HRISTOVO?

Carstvo Hristovo je, kao prvo – čitav svet; kao drugo – svi verni na zemlji; i kao treće – svi blaženi (tj. pravedni, Sveti) na Nebesima. Prvo se naziva – carstvo prirode, drugo – carstvo blagodati, a treće – Carstvo Slave.

235. KAKVOM CARSTVU NEĆE BITI KRAJA?

Reči Simvola o tome da Carstvu Hristovom neće biti kraja, odnose se na Carstvo slave.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KAKO SVETO PISMO GOVORI O BUDUĆEM DOLASKU HRISTOVOM?

2. KAKO SVETO PISMO GOVORI O HRISTOVOM BUDUĆEM SUDU?

3. KAKO SVETO PISMO GOVORI O BESKONAČNOM HRISTOVOM CARSTVU?

4. DA LI ĆE SE DRUGI DOLAZAK NEKAKO RAZLIKOVATI?

5. DA LI ĆE SUDITI SVIM LJUDIMA?

6. KAKO ĆE NAM ON SUDITI?

7. DA LI ĆE SVE NAŠE MISLI I REČI BITI PODVRGNUTE SUDU?

8. KADA ĆE BITI TAJ SUD?

9. DA LI POSTOJE PRIZNACI HRISTOVOG DOLASKA?

10. KO JE ANTIHRIST?

11. ŠTA JE CARSTVO HRISTOVO?

12. KAKVOM CARSTVU NEĆE BITI KRAJA?