NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 14 – O BOGOOVAPLOĆENJU

ČAS 14 – O BOGOOVAPLOĆENJU

169. DA LI JE LJUDIMA OSTALA NADA NA SPASENJE?

Kada su prvi ljudi ispovedili pred Bogom svoj greh, Bog im je, po milosrđu Svome, dao nadu na spasenje.

170. U ČEMU SE SASTOJALA TA NADA?

Ova nada se sastojala u tome što je Bog obećao da će seme žene gaziti glavu zmije (tj. da će je poraziti, uništiti) (1. Mojs. 3, 15).

171. ŠTA ZNAČI TO OBEĆANJE?

Ovo znači da će Gospod Isus Hristos pobediti đavola koji je obmanuo ljude, te da će ih izbaviti od greha, prokletstva i smrti.

172. ZAŠTO JE GOSPOD ISUS HRISTOS NAZVAN „SEMENOM ŽENE“?

Gospod Isus Hristos je nazvan „Semenom Žene“, jer se na zemlji rodio od Presvete Djeve Marije, bez učešća muža.

173. KAKVA JE BILA KORIST ZA LJUDE U OVOM OBEĆANJU?

Korist od ovog obećanja bila je ta, što su ljudi mogli spasonosno da veruju u Spasitelja Koji će doći, kao što mi verujemo u Onoga Koji je došao.

174. DA LI U STARA VREMENA SVI LJUDI VEROVALI U SPASITELJA KOJI DOLAZI?

U stara vremena malo je ljudi verovalo u Spasitelja Koji dolazi; većina ih je zaboravila obećanje Božije o Spasitelju.

175. DA LI JE BOG PONAVLJAO LJUDIMA SVOJE OBEĆANJE?

Bog je to obećanje ponovio ne jednom. Avraamu je, na primer, obećanje o Spasitelju dao sledećim rečima: I blagosloviće se u semenu tvome svi narodi na zemlji (1. Mojs. 22, 18). Isto obećanje On je posle ponovio proroku Davidu sledećim rečima: Podignuću seme tvoje nakon tebe… i utvrdiću presto carstva Njegovog doveka (2. Sam. 7,12-13).

176. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD REČJU „OVAPLOĆENJE“?

Pod rečju „ovaploćenje“ podrazumeva se to da je Sin Božiji uzeo na Sebe ljudsko telo, osim greha, i da je postao čovek, ne prestajući da bude Bog.

177. Reč „ovaploćenje“ pozajmljena je iz reči jevanđeliste Jovana: I Logos (Reč) postade telo (Jn. 1,14).

178. ZAŠTO JE O SINU BOŽIJEM TAKOĐE REČENO DA JE „POSTAO ČOVEK“?

Nakon što je za Sina Božijeg rečeno da se ovaplotio, Simvol vere dodaje da je „postao čovek“. Ovo je učinjeno zato da neko ne bi pomislio kako je Sin Božiji primio samo plot, tj. telo, nego da bi prihvatili da je u Njemu Savršeni Čovek, koji se sastoji iz duše i tela.

179. O ovome postoji svedočanstvo Svetog Pisma. Apostol Pavle piše: Jedan je posrednik između Boga i ljudi, Čovek Isus Hristos (1. Tim. 2,5).

180. KOLIKO PRIRODA IMA U GOSPODU ISUSU HRISTU?

Gospod Isus Hristos nema samo jednu prirodu. U Njemu se nerazdeljivo i nesliveno nalaze dve prirode, Božanska i čovečanska, i saobrazno tim prirodama – dve volje.

181. KOLIKO IMA LICA U GOSPODU ISUSU HRISTU?

I ne postoje dva lica, nego Jedno Lice, Bog i Čovek ujedno, jednom rečju – Bogočovek.

182. ŠTA SE U SVETOM PISMO GOVORI O OVAPLOĆENJU SINA BOŽIJEG OD SVETOG DUHA I DJEVE MARIJE?

O Ovaploćenju Sina Božijeg od Duha Svetoga i Marije Djeve govori u Svetom Pismu jevanđelist Luka. Kada je Djeva Marija upitala Anđela koji joj je objavio Isusovo začeće: Kako će to biti kad ja ne znam za muža! – Anđeo joj je odgovorio: Duh Sveti će doći na tebe, i sila Višnjega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božiji (Lk. 1, 3435).

183. KO JE BILA DJEVA MARIJA?

Sveta Djeva Marija poticala je od roda Avraamovog i Davidovog, od kojih je, prema obećanju Božijem, trebalo da dođe Spasitelj. Ona je bila zaručena za Josifa, koji je bio od istoga roda, kako bi je on čuvao, budući da je bila posvećena Bogu sa zavetom da svagda ostane Djeva.

184. ZAŠTO JE ZOVEMO UVEK DJEVOM?

Presveta Marija je zaista stalno prebivala i ostala u devstvenosti – pre no što je rodila, u vreme dok je rađala i nakon što je rodila Spasitelja, te se stoga i naziva Prisnodjevom (tj. Svagdadjevom).

185. ZAŠTO DJEVU MARIJU ZOVEMO BOGORODICOM?

Pravoslavna Crkva je Presvetoj Djevi Mariji ukazala čast još jednim velikim imenom – Bogorodica.

186. Ova imena uzeta su iz Svetog Pisma, iz sledećih reči proroka Isaije (7, 14) koje ponavlja jevanđelist Matej: Eto, devojka će začeti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuil, što će reći: s nama je Bog (Mt. 1, 23). Pravedna Jelisaveta takođe naziva Presvetu Djevu Majkom Gospoda: I otkud meni ovo da k meni dođe mati Gospoda mojega?(Lk. 1, 43). Ovaj naziv je zapravo isto što i naziv Bogorodica.

187. Presveta Djeva je Bogorodicom nazvana u sledećem smislu. Iako se Gospod Isus Hristos nije rodio od nje po Božanstvu Svome, koje je večno, nego po čovečanskoj prirodi, ona je dostojno nazvana Bogorodicom, pošto je Onaj Koji se od nje rodio i u samom začeću i u rođenju bio ono što je uvek – istinski Bog.

188. KAKVO JE DOSTOJANSTVO DJEVE MARIJE?

O visokom dostojanstvu Presvete Djeve Marije treba rasuđivati ovako. Budući da je Majka Gospoda, Ona blagodaću i približavanjem Bogu, a samim tim i dostojanstvom, prevazilazi svako stvoreno biće, te je stoga Pravoslavna Crkva poštuje više od Heruvima i Serafima.

189. ŠTA JOŠ TREBA PRIMETITI O ROĐENJU GOSPODA ISUSA HRISTA?

U vezi sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista od Presvete Bogorodice treba primetiti i to, da pošto je ovo rođenje bilo sveto i bez greha, ono je bilo i bez bola, jer Bog je Evi kao kaznu za greh odredio da će rađati u mukama (Prep. Jovan Damaskin, Tačno izloženje vere pravoslavne. Knj. 4. gl. 14.).

190. PO KOJIM OBELEŽJIMA SU LJUDI MOGLI DA PREPOZNAJU SPASITELJA KOJI SE RODIO?

Proviđenje Božije dalo je obeležja po kojima su ljudi mogli da prepoznaju Spasitelja koji se za njih rodio – to su mnoga tačna predskazanja o različitim okolnostima Njegovog rođenja i zemaljskog života. Na primer, prorok Isaija je predskazao da će se Spasitelj roditi od Djeve (Isa. 7,14). Prorok Mihej je predskazao da će se Spasitelj roditi u Vitlejemu, a Judejci su to predskazanje shvatali upravo tako, još i pre no što su saznali za događaj (Mt. 2, 46).

Posle podizanja drugog hrama u Jerusalimu prorok Malahija je predskazao da se Dolazak Spasitelja približava, da će On doći u taj hram i da će ispred Njega biti poslan Preteča, nalik na proroka Iliju, čime se jasno ukazuje naSsvetog Jovana Krstitelja (Mal. 3, 45). Prorok Zaharija je predskazao svečani ulazak Hristov u Jerusalim (Zah. 9, 9). Prorok Isaija je sa iznenađujućom jasnošću predskazao Spasiteljeva stradanja (Isa. 53). Prorok David je u 22. psalmu predstavio krsna Stradanja Spasiteljeva sa takvom tačnošću, kao da ih je opisivao stojeći pod samim Krstom. Prorok Danilo je 490 godina unapred predskazao dolazak Spasitelja, Njegovu smrt na Krstu i razrušenje hrama i Jerusalima koje je nakon toga usledilo, kao i prestanak prinošenja starozavetnih žrtava (Dan. 9).

191. DA LI SU LJUDI SAZNALI ZA SPASITELJA KOJI SE RODIO?

Gospoda Isusa Hrista su u vreme Njegovog rođenja i života na zemlji zaista mnogi i na različite načine prepoznali kao Spasitelja. Mudraci sa Istoka prepoznali su Ga preko zvezde, koja se uoči Njegovog rođenja javila na Istoku. Vitlejemski pastiri saznali su za Njega od Anđela, koji su im saopštili da se u gradu Davidovom rodio Spasitelj. Sveti pravedni Simeon i Ana poznali su Ga po posebnom otkrivenju od Duha Svetoga kada je, nakon što su se navršili određeni dani posle rođenja, bio doveden u hram. Jovan Krstitelj ga je na reci Jordan u vreme krštenja prepoznao po otkrivenju, po silasku Duha Svetoga na Njega u vidu goluba i po glasu Boga Oca sa Nebesa: Ovo je Sin Moj ljubljeni, Koji je po Mojoj volji (Mt. 3,17). Sličan glas čuli su Apostoli Petar, Jakov i Jovan u vreme preobraženja Njegovog na gori Tavor: Ovo je Sin Moj ljubljeni, Koji je po Mojoj volji; Njega slušajte (Mt. 17, 5). Osim toga, mnogi su Spasitelja prepoznali po uzvišenosti Njegovog učenja i naročito po čudesima koja je činio.

192. KAKVA ČUDESA JE UČINIO ISUS HRISTOS?

Gospod Isus Hristos je učinio mnoga čudesa. Ljude koji su patili od neizlečivih bolesti ili su bili posednuti demonima On je isceljivao u tren oka – jednom rečju ili dodirom ruke, čak i tako što bi samo dotakli Njegovu odeću. Jednom sa pet a drugi put sa sedam hlebova, On je u pustinji odjednom nahranio nekoliko hiljada ljudi. Išao je po vodi i rečju krotio buru. Vaskrsavao je mrtve: vaskrsao je sina nainske udovice, Jairovu kćer i pravednog Lazara – i to četvrtog dana nakon njegove smrti.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. DA LI JE LJUDIMA OSTALA NADA NA SPASENJE?

2. U ČEMU SE SASTOJALA TA NADA?

3. ŠTA ZNAČI TO OBEĆANJE?

4. ZAŠTO JE GOSPOD ISUS HRISTOS NAZVAN „SEMENOM ŽENE“?

5. KAKVA JE BILA KORIST ZA LJUDE U OVOM OBEĆANJU?

6. DA LI U STARA VREMENA SVI LJUDI VEROVALI U SPASITELJA KOJI DOLAZI?

7. DA LI JE BOG PONAVLJAO LJUDIMA SVOJE OBEĆANJE?

8. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD REČJU „OVAPLOĆENJE“?

9. ZAŠTO JE O SINU BOŽIJEM TAKOĐE REČENO DA JE „POSTAO ČOVEK“?

10. KOLIKO PRIRODA IMA U GOSPODU ISUSU HRISTU?

11. KOLIKO IMA LICA U GOSPODU ISUSU HRISTU?

12. ŠTA SE U SVETOM PISMO GOVORI O OVAPLOĆENJU SINA BOŽIJEG OD SVETOG DUHA I DJEVE MARIJE?

13. KO JE BILA DJEVA MARIJA?

14. ZAŠTO JE ZOVEMO UVEK DJEVOM?

15. KAKVO JE DOSTOJANSTVO DJEVE MARIJE?

16. ŠTA JOŠ TREBA PRIMETITI O ROĐENJU GOSPODA ISUSA HRISTA?

17. PO KOJIM OBELEŽJIMA SU LJUDI MOGLI DA PREPOZNAJU SPASITELJA KOJI SE RODIO?

18. DA LI SU LJUDI SAZNALI ZA SPASITELJA KOJI SE RODIO?

19. KAKVA ČUDESA JE UČINIO ISUS HRISTOS?