NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 1 – O VERI I ZNANJU

ČAS 1 – O VERI I ZNANJU

1.ŠTA JE PRAVOSLAVNI KATIHIZIS?

Pravoslavni katihizis (veroučenje) predstavlja pouku o pravoslavnoj hrišćanskoj veri koja se predaje svakom Hrišćaninu radi blagougađanja Bogu i spasenja duše.

2. ŠTA OZNAČAVA REČ „KATIHIZIS“?

Reč „katihizis“ prevedena sa grčkog jezika znači oglašenje, usmeno poučavanje, a shodno upotrebi još od apostolskog doba, ovom se rečju označava osnovno učenje o pravoslavnoj hrišćanskoj veri koje je neophodno svakom Hrišćaninu (Lk. 1,4; Dap. 18, 25).

3. ŠTA JE NEOPHODNO ZA BLAGOUGAĐANJE BOGU I SPASENJE DUŠE?

Za blagougađanje Bogu i za spasenje duše potrebni su, najpre, poznanje istinskog Boga i prava vera u Njega, a kao drugo – život po veri i dobra dela.

4. ZAŠTO JE NA POČETKU NEOPHODNA VERA?

Vera je neophodna zato što, kako svedoči reč Božija, bez vere nije moguće ugoditi Bogu (Jevr. 11,6).

5. ZAŠTO JE OSIM VERE NEOPHODAN I ŽIVOT PO VERI I DOBRA DELA?

Veru nerazdvojno treba da prate život po veri i dobra dela, jer, kako svedoči reč Božija, vera bez dela mrtva je (Jakovlj. 2, 20).

6. ŠTA NAZIVAMO VEROM?

Prema objašnjenju Svetog Apostola Pavla, vera je osnov svega čemu se nacamo, potvrda stvari nevidljivih (Jevr. 11, 1).

7. U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU VERE I ZNANJA?

Razlika između znanja i vere je u tome što znanje za predmet ima vidljivo i shvatljivo, a vera – nevidljivo i čak neshvatljivo. Znanje se zasniva na iskustvu ili istraživanju predmeta, a vera na poverenju u svedočanstvo Istine. Znanje pripada umu, mada može da deluje i na srce; vera pripada prevashodno srcu, iako otpočinje u mislima.

8. ZAŠTO SU U UČENJU POBOŽNOSTI NEOPHODNI NE SAMO ZNANJE, VEĆ I VERA?

U učenju pobožnosti zahteva se ne samo znanje nego i vera, jer je glavni predmet ovoga učenja Nevidljivi i Neshvatljivi Bog i Premudrost Božija u tajni skrivena. Stoga mnogi delovi ovoga učenja ne mogu da budu obuhvaćeni razumnim poznanjem, nego mogu da budu primljeni samo verom. „Vera“ – kaže Sveti Kiril Jerusalimski – „predstavlja oko koje ozaruje svaku savest; ona čoveku predaje znanje. Jer, kaže Prorok, ako ne verujete nećete razumeti (Isa. 7,9)“ (Peta katiheza za oglašene).

9. KAKO SE JOŠ MOŽE RAZJASNITI NEOPHODNOST VERE?

Sveti Kiril objašnjava neophodnost vere još i na sledeći način: „Ne smatra se vera za veliko samo među nama koji nosimo Ime Hristovo, nego se verom savršava i sve ono što se savršava u svetu, čak i od strane ljudi koji su Crkvi tuđi. Na veri se temelji zemljoradnja: jer onaj ko ne veruje da će ubrati plodove koji će izrasti, neće hteti da se pomuči. Verom se rukovode moreplovci – poverivši svoju sudbinu malom komadu drveta i pretpostavivši nepostojano kretanje talasa tvrđem elementu, zemlji – oni se prepuštaju neizvesnim nadama imajući uz sebe samo veru, u koju se uzdaju više no u bilo kakvu kotvu (Peta katiheza za oglašene).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE NEOPHODNO ZA BLAGOUGAĐANJE BOGU I SPASENJE DUŠE?

2. ZAŠTO JE NA POČETKU NEOPHODNA VERA?

3. ZAŠTO JE OSIM VERE NEOPHODAN I ŽIVOT PO VERI I DOBRA DELA?

4. ŠTA MI NAZIVAMO VEROM?

5. U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU VERE I ZNANJA?

6. ZAŠTO SU U UČENJU POBOŽNOSTI NEOPHODNI NE SAMO ZNANJE, VEĆ I VERA?