NASLOVNA » MISIOLOGIJA » Metodika držanja Biblijskog kružoka u parohiji – Viktor Kiprjančuk

Metodika držanja Biblijskog kružoka u parohiji – Viktor Kiprjančuk

+ + + + +

Uvod

Jedna od najvažnijih stvari koje Crkva može dati savremenoj omladini je Sveštena Reč Božija i njeno pravilno razumevanje. Poznato je da mnogi, a možda čak i većina savremenih mladih ljudi danas dolaze u Crkvu preko poznanstva sa Svetim Pismom.

Ovde još jednom treba naglasiti misao da Pravoslavna Crkva, za razliku od mnogih drugih konfesija koje takođe izučavaju Bibliju, može dati svetu upravo pravilno shvatanje ove pravoslavne Knjige.

Poznato je da se većina članova protestantskih sekti u Rusiji našlo van ograde Crkve zato što, po njihovim rečima, u Crkvi nisu čuli reč Božiju. Sektaši su ih uzeli za ruku i objasnili im šta je Biblija i kako je (lažno) razumevati.

Imajući to u vidu važno je tokom procesa izučavanja isticati ono što je korisno u polemici sa pripadnicima jednih ili drugih sekti. Danas se događa da mladi ljudi dolaze u Pravoslavlje tragajući za istinom, i kada saznaju da postoje i druga ispovedanja, neutvrđeni u veri, dolaze u opasnost da budu odvučeni od strane drugih konfesija ili raskolnika. Zato smo u obavezi da znamo kako da pomoću Pisma objasnimo mladom čoveku jednu ili drugu istinu Pravoslavne Crkve koju izopačuju inoslavni (često se jaljaju pitanja o poštovanju ikona, krštenju dece, jedinstvenosti Crkve i drugo).

U Pismu čitamo: „Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite“ (3 Mojs. 11:3). Sveti Kiril Aleksandrijski tumačeći ovo mesto govori da je za hrišćanina važno da upravo izučava, podrobno tumači Sveto Pismo.

Ovde bih želeo da upozorim ljude koji žele da izučavaju Pismo u grupama. Postoja dva negativna iskustva koja mogu da nanesu štetu ovom bogougodnom delu. Prvi je – do-revolucionarni, drugi – savremeni.

Poznato je da je pre revolucije Crkva imala oko tri stotine grupa za izučavanje Pisma. Rezultat je bio da su mladi ljudi iz tih kružoka upadali direktno u terorističke grupe. Kako se to dogodilo? Rukovodioci tih grupa postajali su često revolucionari-socijalisti koji su gledali da ostvare svoje ciljeve koji nikako nisu bili na korist Svete Crkve. Da bi se to izbeglo pomaže nam strogo sledovanje 19-tom pravilu Šestog Vaseljenskog Sabora Crkve koje zabranjuje da se Pismo razume drugačije od učenja i shvatanja koje su imali Sveti Oci Crkve.

Drugo iskustvo se čulo na Božićnim istupanjima 2012. godine koja su se održala u hramu svetog Jovana Preteče u Krasnoj Presni. Mladi rukovodioci organizuju na parohiji jevanđelske grupe u koje dolaze pravoslavni parohijani, ali i ljudi sa strane. I umesto pravilnog razumevanja Sveštenih tekstova u ime Crkve oni predaju sopstveno tumačenje što je protivno crkvenim kanonima. Ovome se još i dodaje da se izučavanje Pisma razmatra sa protestantske strane – kao deo bogosluženja. Na taj način učesnici kružoka prestaju da posećuju nedeljno bogosluženje i narušavaju Četvrtu Božiju zapovest. Ponekada sve dospeva do toga da umesto svenoćnog bdenija ili čak i nedeljne Liturgije, mladi ljudi odlaze na biblijski kružok, uzalud i lažno smatrajući da na taj način ugađaju Bogu.

Aktuelna situacija

– Pravoslavni hrišćani ne poznaju Sveto Pismo – knjige koje pripadaju Pravoslavnoj Crkvi i jedino njoj.

– Biblija se čita, ali odsustvuje izučavanje Pisma (jedan od uslova čistote životinja (3 Mojs. 11), označava po tumačenju Otaca Crkve – izučavanje, podrobno objašnjavanje reči Svetog Pisma). Kao posledicu imamo da se tekst Biblije možda i poznaje, ali je prisutno potpuno nerazumevanje.

– Odsustvo biblijskih škola gde bi hrišćani mogli da se usavršavaju u izučavanju istina Pravoslavne vere, zasnovanih na Pismu i, kao posledica, odsustvo ljudi koji bi mogli da uče narod Božiji u Reči.

– Nemogućnost ispunjavanja zapovesti: „Nego bodrite jedan drugoga svaki dan, dokle god to „danas“ traje, da koji od vas ne postane tvrdokoran obmanom grijeha“ (Jevr, 3:13).

– Nemogućnost ispunjavanja zapovesti: „No Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim, svagda spremni sa krotošću i strahom na odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade“ (1 Petr. 3:15):

Kao posledica – rađanje u okrilju Crkve novih jeresi pod vidom Pravoslavlja: sveopšte spasenje, evolucionizam i dr.

Biblijska škola kao deo sistema služenja Crkvi

Biblijski kružok može biti srednja karika u delu obrazovanja hrišćana i njihove pripreme za dalje služenje Crkvi.

Ova karika može da se nalazi između pripreme nekrštenih i/ili neucrkvenjenih ljudi za krštenje ili ucrkvenjenje i misionarskog služenja. Zato je na određenoj etapi izučavanja Pisma moguće (potrebno) motivisati mlade ljude na misionarsko služenje: propoved ljudima koji su se našli van Crkve (na primer, može se motivisati čovek na misiju govoreći o zapovesti prema bližnjima, ili kada Gospod šalje učenike na propoved).

Odakle uzeti mlade ljude za kružok?

– Ako se parohija bavi uličnom misijom, mogu se svi zainteresovani ljudi zvati na izučavanje Biblije pri hramu. Takođe se mogu zvati ljudi iz sekti i inoverni i nakon kružoka privatno sa njima porazgovarati. To će biti misija.

– Učesnici kružoka mogu biti svi ljudi koji su prošli pun ciklus beseda za oglašene.

– Neophodno je postaviti obaveštenje sa telefonom čoveka koji vodi kružok i tačnim vremenom početka beseda.

– Biblijski kružok se može uneti u spisak sa rasporedom službi, a takođe zamoliti i sveštenik da se napravi obaveštenje nakon službe.

– Neohodno je imati čoveka od poverenja koji stalno posećuje biblijski kružok i zamoliti ga da poziva mlade ljudi koji povremeno dođu u hram, a koji su došli na službu pred termin držanja kružoka.

Vreme i mesto za držanje kružoka

Kružok može da se drži jednom ili dva puta nedeljno. Poželjno je da se drže radnim danom uveče, posebno ako je pre toga bila služba. Upravo to vreme je najbolje za savremene adolescente i zaposlene ljude.

Termin ne bi trebalo da traje manje od sva sata.

Poželjno je da se kružok drži u toploj prostoriji van hrama sa mogućnošću da se popije čaj nakon držanja kružoka.

Sastav ljudi koji posećuju Biblijski kružok

Biblijski kružok mogu posećivati kako pravoslavni hrišćani, tako i ne-hrišćani oba pola, poželjno je u uzrastu od 15-35 godina.

Parohijane koji su starijeg uzrasta ili su stari ljudi je bolje izuzeti sa ciljem da se izbegnu kulturni šok, vređenja i nedovoljno razumevanje od strane različitih generacija.

Susrete sa drugim uzrasnim kategorijama najbolje je provoditi odvojeno ili zamoliti nekoga iz aktivnih ljudi pri hramu.

Optimalni broj učesnika kružoka može da bude 20 ljudi, maksimum 30.

Kada se broj učesnika kružoka poveća, najbolje je podeliti ih na dve grupe i odrediti svog pomoćnika da drži kružok sa drugom grupom.

Protivnici držanja biblijskog kružoka

Šta čini ako su na kružok došli ljudi koji smatraju kružok nekom protestantskom novotarijom? Da bi se prekinuli takvi sporovi i izbegle neprijatne rasprave svim učesnicima preporučuje se da odgovore na dva pitanja:

A) Zašto ja izučavam Sveto Pismo?

B) Zašto izučavam Sveto Pismo u grupi?

Nakon što svi odgovore na ova dva pitanja, pitanja kod tih ljudi će otpasti sama od sebe.

Jedno održavanje kružoka sastoji se od tri etape i počinje molitvom „Care Nebeski“. Takođe se mogu pročitati i druge molitve pred čitanje i slušanje Reči Božije (tri molitve pred čitanje Pisma nalaze se u nastavku. Pri korišćenju treće molitve mogu se pomenuti svi učesnici na času kružoka).

Na početku ili još bolje, na kraju je potrebno sve koji su prisustvovali na kružoku zapisati na pomjanik za zdravlje i dati na Proskomidiju na sledećoj Liturgiji (naravno, u obzir dolaze samo imena ljudi koji su kršteni u Pravoslavnoj Crkvi).

Čas počinje sa ponavljanjem onoga što je urađeno prethodnog puta i odgovora iz rada kod kuće.

Nakon ponavljanja pređenog, kreće se na sledeći odlomak. Ako dolazi na red nova glava, ta glava se razmatra odvojeno, tj. pročita se u potpunosti od svih učesnika po nekoliko stihova i deli se na smislene delove).

Prvi deo (30 minuta)

Svim učesnicima kružoka koji žele predlaže se da odgovore na niz pitanja:

1) O kome ili o čemu govori odlomak (ovde se takođe mogu razmotriti i nerazumljive reči)

2) Svako ko želi može da prepriča tekst odlomka.

3) Razmatranje paralelnih mesta koje pomaže da se otkrije smisao odlomka.

4) Šta se u konkretnom tekstu odnosi na iskvarenu ljudsku prirodu.

5) U kom odnosu je ono što je pročitano „korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitavanje u pravednosti“ (2 Tim. 3:16) (u ovom delu čovek koji vodi kružok može da govori o koristi konkretnog teksta u antisektantskoj polemici, ne izgovarajući glasno naziv sekte protiv koje je taj tekst koristan. Na primer, protiv Jehovinih svedoka tekst 1 Jn. 5:7 – čovek koji vodi kružok govori: „Ovde jasno vidimo Ko je Isus – istiniti Bog“).

6) Koji stih je ključ pročitanog dela. Stih koji izabere većina uči se napamet do sledećeg časa i tokom časa svi učesnici treba da ga izgovore u tačnosti sa navođenjem i mesta u Svetom Pismu gde se stih nalazi.

Drugi deo. Osnovni (70 minuta).

Svaki učesnik redom zadaje svoje pitanje sledećem učesniku na kružoku po krugu. Pritom čovek kome se postavlja pitanje, treba da se potrudi da sam iznese svoje mišljenje povodom postavljenog pitanja, kako on razume odlomak. Ako postoji želja, nakon odgovora na postavljeno pitanje, svi ostali učesnici mogu da dopune odgovor svojim komentarima.

Ako odgovora nema, svi koji žele mogu da probaju da odgovore na odgovor.

Važno je da se rukovodilac kružoka prethodno pripremi za čas, pogleda paralelna mesta, pročita po mogućnosti sva tumačenja Otaca Crkve. To je neophodno da grupa u svojim rasuđivanjima ne bi otišla daleko od pravilnog razumevanja sveštenog teksta. Takođe, treba od ranije da pripremi i velike slike i fotografije koje se tiču konkretnog teksta za veću jasnoću i bolje razumevanje pročitanog teksta.

Treći deo. Završni deo (20 minuta)

Nakon što su pitanja učesnika kružoka isrpljena, rukovodilac govori: „Hajde sada da čujemo kako u stvarnosti treba da razumemo ovaj odlomak“. I naglas jasno čita tumačenje otaca Crkve.

Jakoje važno da svi čuju tumačenje Otaca Crkve jer niko nema prava da uči razumevanju Reči Božije van onoga kako su Sveti Oci učili da se razume.

19 pravilo Šestog Vaseljenskog Sabora glasi: „Treba da predstojnici rkava svaki dan, a osobito u dane Gospodnje, poučavaju sav klir i narod riječima blagočastija, izabirajući iz Božanstvenoga Pisma misli i rasuđivanja o istini i držeći se u tome ustanovljenih već granica i predanja bogonosnih Otaca. Pak i kad se porodi kakav spor o nekome mjestu u Svetome Pismu, nikako drugačije da to mjesto ne tumače, nego kako su ga izložili u svojim spisima vidjela Crkve i učitelja i sa tim spisima neka se većma zadovoljavaju, nego li sastavljanjem svojih riječi, da se ne bi, neiskusni možda u tome, uklonili od onoga, što treba da se čuva. Jer kad narod naukom rečenih Otaca pozna, što je dobro i k čemu treba težiti, a pozna također i ono što nije korisno i čega se treba kloniti, on onda upravlja na bolje svoj život, niti pada u nevolju neznanja, nego, pazeći za tom naukom, raspolaže sobom tako, da mu se kakvo zlo ne dogodi, i strašeći se prijetećih kazni, sprema svoje spasenje.“ (Pravila Pravoslavne Crkve sa tumačenjima Nikodima, episkopa Dalmatinskog, knjiga I, str. 489).

Ako nekome nije razumljivo tumačenje, čovek koji rukovodi kružokom treba da pojasni ili pročita još jednom da bi svima bilo razumljivo razumevanje konkretnog odlomka. Ovo pomaže čoveku da vidi svoje lažno mišljenje u razumevanju Biblije i da se odrekne njega.

Nakon čitanja svetootačkih tumačenja čovek koji vodi keužok pita učesnike kako pročitane reči Svetog Pisma mogu da se primene u našem životu. Ili: kakvu obavezu ovaj odlomak nalaže na mene?

Ovde vodeći, ako želi, može motivisati učesnike na misionarski rad, ako sam vidi da ovaj odlomak podstiče na propoved Jevanđelske vere.

Kružok se završava molitvom i čajem. Poželjno je da čovek koji rukovodi kružokom uloži napor da bi za čajem učesnici razmatrali pitanja vere i/ili Pismo. Može se na primer zamoliti da se napamet izgovore stihovi sa prethodnih viđanja i dr.

Čovek koji vodi kružok može zamoliti stalne članove kružoka da ga zamene na kružoku. Pri sticanju navika i iskustva oni treba da organizuju slične kružoke u školama, fakultetima, bibliotekama ili kod sebe kući da bi se ispunile reči iz Pisma: „I riječ Božija rastijaše i veoma se množaše broj učenika. A riječ Božija rastijaše i množaše se“ (Dela ap. 6:7; 12:24).

Molitve pred čitanje Svetog Pisma

Molitva svetog Jovana Zlatoustog:

„Gospode Isuse Hriste, otvori uši srca mog da bih čuo reč Tvoju, razumeo i tvorio volju Tvoju jer sam došljak na zemlji: nemoj sakriti od mene zapovesti Tvoje, nego otvori oči moje da razumem čudesa zakona Tvoga; javi mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Tvoje. U Tebe se uzdam, Bože moj, da mi prosvetiš um i smisao svetlošću razuma Tvoga da ne čitam samo, već i da tvorim, da ne čitam sebi na greh svete reči, već na obnovljenje, prosvećenje, na svetinju i spasenje duše, na nasleđe večnog života. Jer Ti prosvećuješ one koji leže u tami i od Tebe je svaki dobri dar i svaki savršeni poklon. Amin“.

Molitva nakon 11-te katizme:

„Čovekoljupče Gospode, zasijaj u srcima našim netruležnom svetlošću Tvoga Bogopoznanja i otvori naše mislene oči da razumemo Tvoje jevanđelske propovedi, stavi u nas strah blaženih Tvojih zapovesti, da sve telesne pohote zgazimo, duhovni život živimo, da činimo i mislimo sve što je za ugađanje Tebi. Jer si Ti prosvećenje duša i tela naših, Hriste Bože naš i Tebi slavu uznosimo, sa Bespočetnim Tvojim Ocem i Svesvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova, amin“.

Molitva svetog Ignjatija Brjančaninova:

„Spasi Gospode i pomiluj sluge Tvoje (imena) rečima Božanskog Jevanđelja koje se čitaju za spasenje sluga Tvojih. Spali Gospode trnje svih njihovih sagrešenja i neka se u njih useli blagodat Tvoja koja spaljuje grehe, očišćuje, osvećuje celog čoveka u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.“