NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 39 – O HRIŠĆANSKOJ LJUBAVI U ZAPOVESTIMA. O SAVEZU VERE I LJUBAVI.

ČAS 39 – O HRIŠĆANSKOJ LJUBAVI U ZAPOVESTIMA. O SAVEZU VERE I LJUBAVI.

477. ŠTA JE DELO I PLOD ISTINITE VERE?

Čin i plod istinske vere u Hrišćaninu treba da budu ljubav i dobra dela u skladu sa njom. Jer u Hristu Isusu niti što vredi obrezanje ni neobrezanje, nego vera koja kroz ljubav dela (Gal. 5, 6).

478. DA LI JE DOVOLJNA SAMO VERA BEZ LJUBAVI I DOBRIH DELA?

Za Hrišćanina nije dovoljna samo vera, bez ljubavi i dobrih dela. Jer vera je bez ljubavi i dobrih dela nedelotvorna i mrtva, te stoga ne može dovesti do Večnog Života. Jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti (1. Jovan. 3,14). Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru a dela nema? Zar ga može vera spasti? Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bezdela mrtva (Jakovlj. 2, 14,26).

479. DA LI SU DOVOLJNI LJUBAV I DOBRA DELA BEZ VERE?

Nemoguće je spasti se ljubavlju i dobrima delima bez vere, jer ne može da bude da Boga istinski ljubi čovek koji nema veru u Njega. Pri tome čovek koji je ranjen grehom ne može da čini zaista dobra dela ako kroz veru u Isusa Hrista ne zadobije duhovnu silu, ili blagodat Božiju. Bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji prilazi Bogu, treba da veruje da Bog postoji n da On nagrađuje one koji ga traže (Jevr. 11, 6). Jer koji su god od dela zakona pod prokletstvom su, jer je napisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u Knjizi zakona da to čini (Gal. 3, 10). Jer mi duhom, od vere, čekamo nadu pravednosti (Gal. 5, 5). Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar Je Božiji; ne od dela, da se ne bi ko hvalisao (Ef. 2, 8-9).

480. DA LI MOŽE DA POSTOJI ISTINSKA LJUBAV BEZ DOBRIH DELA?

Ljubav koja nije praćena dobrim delima, nije istinska. Jer istinska ljubav se prirodno projavljuje kroz dobra dela. Gospod Isus Hristos kaže: Ko ima zapovesti Moje i drži ih, to je onaj koji Me ljubi; ako Me neko ljubi, reč Moju držaće (Jn. 14, 21, 23). Apostol Jovan piše: Jer je ovo ljubav Božija – da zapovesti Njegove držimo (1. Jovan. 5, 3). Ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom (1. Jovan. 3, 18).

Glava: o Zakonu Božijem i zapovestima

481. KAKO SE RAZLIKUJU DOBRA DELA OD ZLIH?

Sredstva za raspoznavanje dobrih i zlih dela su unutrašnji Zakon Božiji, tj. svedočanstvo savesti, i spoljašnji Zakon Božiji, tj. zapovesti Božije.

482. ŠTA SE U SVETOM PISMU GOVORI O UNUTRAŠNJEM ZAKONU BOŽIJEM?

U Svetom Pismu se za unutrašnji zakon kaže da je u srcima napisano ono što je po zakonu, pošto svedoči savest, i pošto se misli meću sobom optužuju ili opravdavaju (Rimlj. 2, 15).

483. ZAŠTO JE DAT SPOLJAŠNJI ZAKON, AKO U LJUDIMA POSTOJI UNUTRAŠNJI?

Iako u ljudima postoji unutrašnji zakon, dat im je još i spoljašnji. On je dat zato što ljudi nisu slušali unutrašnji zakon i zato što su, vodeći telesni i grešan život, gušili u sebi glas duhovnog zakona, zbog čega je i bilo neophodno podsetiti ih putem zapovesti na spoljašnji zakon. Šta će dakle zakon?Zbog greha dodade se (Rimlj. 3, 19).

484. KAKO JE LJUDIMA DAT SPOLJAŠNJI ZAKON BOŽIJI?

Spoljašnji Zakon Božiji dat je ljudima na sledeći način. Kad je jevrejski narod, koji vodi poreklo od Avraama, bio čudesno oslobođen iz egipatskog ropstva, tada je, na putu u zemlju koja im je bila obećana, u pustinji, na gori Sinaj, Bog pokazao Svoje prisustvo u ognju i oblaku, i dao Zakon preko vožda Izrailjaca – proroka Mojseja.

485. KOJE SU GLAVNE I SVEOBUHVATNE ZAPOVESTI ZAKONA BOŽIJEG?

Glavne i sveopšte zapovesti ovoga Zakona jesu sledećih deset, koje su bile napisane na dvema tablicama, tj. kamenim pločama:

1) Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim Mene.

2) Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.

3) Ne uzimaj uzalud Imena Gospoda Boga svojega.

4) Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šestdana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.

5) Poštuj oca svojega i mater svoju, da tidobro bude i da dugo poživiš na zemlji.

6) Ne ubij.

7) Ne čini preljube.

8) Ne kradi.

9) Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.

10) Ne poželi ništa što je tuđe (2. Mojs. 20,1-17).

486. DA LI TREBA DA POSTUPAMO PO OVIM ZAPOVESTIMA AKO SU ONE DANE DRUGOM NARODU?

Ove su zapovesti date izrailjskom narodu, ali i mi treba da se ponašamo u skladu sa njima, jer u suštini to je isti onaj Zakon koji je, po rečima Apostola Pavla, zapisan u srcima svih ljudi kako bi postupali po njemu.

487. DA LI JE ISUS HRISTOS UČIO DA SE POSTUPA PREMA DESET ZAPOVESTI?

Gospod Isus Hristos je učio da treba postupati prema deset zapovesti. On je nalagao da radi zadobijanja Večnog Života treba držati zapovesti, da ih treba razumevati i ispunjavati savršenije nego što su to činili pre Njegovog dolaska (Mt. 19, 17; 5,1-48).

O podeli zapovesti na dve tablice.

 

488. ŠTA ZNAČI PODELA ZAPOVESTI NA DVE TABLICE?

Deset zapovesti bile su podeljene na dve tablice. Ovo znači da se u njima kriju dva vida ljubavi, tj. ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, te da se stoga propisuju i dve vrste obaveza.

489. O ovome je govorio Gospod Isus Hristos. Na pitanje: Koja je zapovest najveća u Zakonu? – On je odgovorio: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima drži se sav Zakon i Proroci (Mt. 22, 36-40).

490. KO SU NAŠI BLIŽNJI?

Svi ljudi predstavljaju naše bližnje. Ovo stoga što su svi stvorenja Jednoga Boga i što su svi potekli od jednog čoveka. Nama su, međutim, naročito bliski srodnici po veri u Gospoda Isusa Hrista, kao deca Jednog Oca Nebeskog.

491. ZAŠTO NEMA ZAPOVESTI O LJUBAVI PREMA SAMOM SEBI?

Nema zapovesti o ljubavi prema samome sebi, zato što i bez zapovesti, prirodno, niko nikad ne omrznu na svoje telo, nego ga hrani i neguje (Ef. 5, 29).

492. KAKAV TREBA DA BUDE POREDAK U LJUBAVI PREMA BOGU, BLIŽNJEM I SEBI SAMOM?

U ljubavi prema Bogu, bližnjem i samome sebi treba da postoji sledeći poredak. Ljubiti sebe treba samo radi Boga i donekle radi bližnjih, ljubiti bližnje treba radi Boga, a ljubiti Boga treba radi Njega Samog, i više od svega drugog. Ljubav prema sebi treba prinositi na žrtvu ljubavi prema bližnjima. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje (Jn. 15, 13). A ljubav prema sebi i prema bližnjem treba prinositi na žrtvu ljubavi prema Bogu. Koji ljubi oca ili mater većma nego Mene – kaže Isus Hristos – nije Mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego Mene, nije Mene dostojan (Mt. 10, 37).

493. AKO SE CEO ZAKON OSTVARUJE NA DVE ZAPOVESTI, ČEMU PODELA NA DESET ZAPOVESTI?

Iako čitav Zakon počiva na dve zapovesti, one su ipak podeljene na deset, da bi jasnije bile predstavljene naše obaveze prema Bogu i prema bližnjem.

494. U KOJIM ZAPOVESTIMA SU IZLOŽENE NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BOGA?

Obaveze prema Bogu propisane su u prve četiri zapovesti.

495. U ČEMU SE ODREĐUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BOGA?

To su sledeće obaveze. U prvoj zapovesti određuje se da treba poznavati i poštovati Istinskog Boga. U drugoj – da treba izbegavati lažno bogopoštovanje. U trećoj – da ni rečju ne treba narušavati bogopoštovanje. U četvrtoj da treba čuvati poredak vremena i poredak dela kojima se iskazuje bogopoštovanje.

496. U KOJIM ZAPOVESTIMA SU IZLOŽENE NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BLIŽNJE?

Obaveze prema bližnjima propisuju se u sledećih šest zapovesti.

497. U ČEMU SE ODREĐUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BLIŽNJE?

To su sledeće obaveze.

U petoj zapovesti zahteva se ljubav i poštovanje prema bližnjima, naročito prema onima koji su nam najbliži, počev od roditelja.

U šestoj zapovesti – da se ne ugrožava život bližnjih.

U sedmoj – da se ne povredi njihova moralna čistota.

U osmoj – da se ne povredi njihova imovina.

U devetoj – da im se šteta ne nanosi ni rečju.

U desetoj – da se čak ni ne poželi da im se nanese šteta.

498. U ČEMU SE OSTVARUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA SAME SEBE?

Što se tiče obaveza prema samome sebi one su sadržane u zapovesti o dužnostima prema bližnjima, jer bližnjega treba ljubiti isto kao samoga sebe.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE DELO I PLOD ISTINITE VERE?

2. DA LI JE DOVOLJNA SAMO VERA BEZ LJUBAVI I DOBRIH DELA?

3. DA LI SU DOVOLJNI LJUBAV I DOBRA DELA BEZ VERE?

4. DA LI MOŽE DA POSTOJI ISTINSKA LJUBAV BEZ DOBRIH DELA?

5. KAKO SE RAZLIKUJU DOBRA DELA OD ZLIH?

6. ŠTA SE U SVETOM PISMU GOVORI O UNUTRAŠNJEM ZAKONU BOŽIJEM?

7. ZAŠTO JE DAT SPOLJAŠNJI ZAKON, AKO U LJUDIMA POSTOJI UNUTRAŠNJI?

8. KAKO JE LJUDIMA DAT SPOLJAŠNJI ZAKON BOŽIJI?

9. KOJE SU GLAVNE I SVEOBUHVATNE ZAPOVESTI ZAKONA BOŽIJEG?

10. DA LI TREBA DA POSTUPAMO PO OVIM ZAPOVESTIMA AKO SU ONE DANE DRUGOM NARODU?

11. DA LI JE ISUS HRISTOS UČIO DA SE POSTUPA PREMA DESET ZAPOVESTI?

12. ŠTA ZNAČI PODELA ZAPOVESTI NA DVE TABLICE?

13. KO SU NAŠI BLIŽNJI?

14. ZAŠTO NEMA ZAPOVESTI O LJUBAVI PREMA SAMOM SEBI?

15. KAKAV TREBA DA BUDE POREDAK U LJUBAVI PREMA BOGU, BLIŽNJEM I SEBI SAMOM?

16. AKO SE CEO ZAKON OSTVARUJE NA DVE ZAPOVESTI, ČEMU PODELA NA DESET ZAPOVESTI?

17. U KOJIM ZAPOVESTIMA SU IZLOŽENE NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BOGA?

18. U ČEMU SE ODREĐUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BOGA?

19. U KOJIM ZAPOVESTIMA SU IZLOŽENE NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BLIŽNJE?

20. U ČEMU SE ODREĐUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA BLIŽNJE?

21. U ČEMU SE OSTVARUJU NAŠE OBAVEZE U ODNOSU NA SAME SEBE?