NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 24 – O APOSTOLSTVU CRKVE

ČAS 24 – O APOSTOLSTVU CRKVE

272. ZAŠTO SE NAŠA CRKVA NAZIVA „APOSTOLSKOM“?

Crkva se naziva Apostolskom zato što u njoj još od Apostola neprekidno i neizmenjivo čuva i učenje i prejemstvo (kroz svešteno rukopoloženje) darova Duha Svetoga. U tom smislu, ona se takođe naziva i Pravoslavnom, ili Pravovernom. Tako, dakle, niste više stranci ni došljaci, nego ste su građani Svetih i domaći Božiji, nazidani na temelju Apostola i Proroka, gde je ugaoni kamen Sam Isus Hristos (Ef. 2,19-20).

273. Nazivajući Crkvu Apostolskom, Simvol vere nastavlja tvrdo da se drži apostolskog učenja i predanja, i da izbegava takvo učenje i takve učitelje koji nisu utemeljeni na učenju Apostola. Apostol Pavle veli: Tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju bilo poslanicom (2. Sol. 2,15).

Čoveka jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se (Tit. 3, 10).

Jer ima mnogo nepokornih, praznorečivih i obmanjivača, osobito koji su iz obrezanja, kojima treba usta zatvoriti, koji čitave domove izopačuju učeći kako ne treba, radi nečasnog dobitka (Tit. 1,10-11).

Ako li (brat tvoj) ne posluša ni Crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik (Mt. 18,17).

274. U Crkvi postoji poredak u kome se čuva prejemstvo apostolskog služenja; to je – crkvena jerarhija.

275. ODAKLE CRKVENA JERARHIJA VODI SVOJE POREKLO?

Crkvena jerarhija Hrišćanske Pravoslavne Crkve vodi svoje poreklo od Samog Gospoda Isusa Hrista i iz vremena silaska Duha Svetoga na Apostole, od kada neprekinuto traje kroz prejemstveno rukopoloženje u Svetoj Tajni Sveštenstva. On dade jedne kao Apostole, a druge kao proroke, jedne kao jevanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, za usavršavanje Svetih u delu služenja, za sazidanje tela Hristova (Ef. 4,11-12).

276. KAKVA JERARHIJA MOŽE DA ISTUPA U IME CELOKUPNE PRAVOSLAVNE CRKVE?

Jerarhiju koja može da istupa u ime cele Saborne Crkve predstavlja Vaseljenski Sabor.

277. KOME SU PODČINJENI GLAVNI DELOVI VASELJENSKE CRKVE?

Glavni delovi Vaseljenske Crkve potčinjeni su pravoslavnim Patrijarsima.

278. KOME SE POTČINJAVAJU CRKVENE OBLASTI I GRADOVI?

Manje pravoslavne oblasti i gradovi potčinjavaju se mitropolitima, arhiepiskopima i episkopima.

279. IZ KOJIH IZVORA SAZNAJEMO U ČEMU SE SASTOJI DUG POSLUŠNOSTI CRKVI?

Da bismo ispunili dug poslušnosti Crkvi, moramo znati šta ona zahteva od svojih čeda. Ovo se može saznati iz Svetog Pisma, iz pravila Svetih Apostola, Svetih Vaseljenskih i Pomesnih Sabora, Svetih Otaca i iz njihovih crkvenih ustava.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ZAŠTO SE NAŠA CRKVA NAZIVA „APOSTOLSKOM“?

2. ODAKLE CRKVENA JERARHIJA VODI SVOJE POREKLO?

3. KAKVA JERARHIJA MOŽE DA ISTUPA U IME CELOKUPNE PRAVOSLAVNE CRKVE?

4. KOME SU PODČINJENI GLAVNI DELOVI VASELJENSKE CRKVE?

5. KOME SE POTČINJAVAJU CRKVENE OBLASTI I GRADOVI?

6. IZ KOJIH IZVORA SAZNAJEMO U ČEMU SE SASTOJI DUG POSLUŠNOSTI CRKVI?