NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 20 – O JEDINSTVU CRKVE

ČAS 20 – O JEDINSTVU CRKVE

250. ŠTA JE CRKVA?

Crkva je od Boga ustanovljena zajednica ljudi sjedinjenih pravoslavnom Verom, Zakonom Božijim, (crkvenom) jerarhijom i Svetim Tajnama.

251. ŠTA ZNAČI VEROVATI U CRKVU?

Verovati u Crkvu, to znači pobožno poštovati istinsku Crkvu Hristovu, prihvatati njeno učenje i povinovati se njenim zapovestima, sa uverenjem da u njoj prebiva, spasonosno dejstvuje, uči i upravlja blagodat koja se izliva od njene Jedine i Večne Glave – Gospoda Isusa Hrista.

252. NA KOJI NAČIN CRKVA MOŽE BITI PREDMET VERE?

Predmet vere je Vidljiva Crkva, iako vera, prema Apostolu, predstavlja potvrdu (dokazivanje) nevidljivog. Kao prvo, iako je Crkva vidljiva, blagodat Božija koja prebiva u njoj i u onima koji su u njoj osvećeni – a koja zapravo i predstavlja predmet vere u Crkvu – jeste nevidljiva. Kao drugo, mada je Crkva vidljiva, pošto prebiva na zemlji i pošto joj pripadaju svi pravoslavni Hrišćani koji na zemlji žive, ona je istovremeno i nevidljiva, pošto prebiva i na Nebesima i pošto joj pripadaju svi koji su se upokojili u istinskoj veri i svetosti života.

253. ODAKLE ZNAMO DA CRKVA ISTOVREMENO PREBIVA I NA ZEMLJI I NA NEBU?

Shvatanje Crkve kao one koja prebiva na zemlji a u isto vreme je Nebeska, zasniva se na sledećim rečima Apostola Pavla upućenim Hrišćanima: Pristupili ste Gori Sionskoj i Gradu Boga Živoga, Jerusalimu nebeskome, mirijadama Anđela, svečanom saboru i Crkvi prvorodnph, zapisanih na Nebesima, i Bogu Sudiji sviju, i duhovima savršenih pravednika, i Isusu, Posredniku Novog Zaveta (Jevr. 12,22-24).

254. KAKO SMO UVERENI U PREBIVANJE BLAGODATI U ISTINITOJ CRKVI?

U to da blagodat Božija prebiva u istinskoj Crkvi mi smo uvereni najpre stoga što je njena glava Bogočovek Isus Hristos Koji je pun blagodati i istine, te tako i Telo Svoje, tj. Crkvu, ispunjava blagodaću i istinom (Jn. 1,14-17); a kao drugo, stoga što je Hristos Spasitelj obećao Svojim učenicima Duha Svetoga, kako bi Ovaj večno bio sa njima, i kako bi, saglasno ovome obećanju, postavljao pastire Crkve (Jn. 14, 16). Apostol Pavle za Isusa Hrista kaže da Njega Bog Otac postavi iznad svega za glavu Crkvi, koja je Telo Njegovo (Ef. 1, 22-23). Isti Apostol pastirima Crkve veli: Pazite, dakle, na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče Krvlju Svojom (Dap. 20, 28).

255. KAKVO JE SVEDOČANSTVO DA ĆE BLAGODAT U CRKVI UVEK PREBIVATI?

U to da će blagodat Božija prebivati u Crkvi do danas, i da će prebivati u njoj do kraja veka, uveravaju nas sledeće reči Samog Gospoda Isusa Hrista, kao i reči Njegovog Apostola: Sazidaću Crkvu Svoju, i vrata pakla neće je nadvladati (Mt. 16, 18); I, evo, Ja Sam sa vama u sve dane do svršetka sveta (Mt. 28, 20); Njemu (Bogu Ocu) neka je slava u Crkvi u Hristu Isusu kroz sve naraštaje u vekove vekova. Amin (Ef. 3, 21).

256. ZAŠTO JE CRKVA NAZVANA JEDNOM?

Crkva je jedna zato što predstavlja jedno duhovno Telo koje ima Jednoga kao Glavu – Hrista, i oduhovljena je jednim Duhom Božijim. Jedno Telo, Jedan Duh, kao što ste i pozvani u Jednu nadu zvanja svojega; Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog i Otac sviju, Koji je nad svima, kroza sve, i u svima nama (Ef. 4,4-6).

257. KO JE ISUS HRISTOS U ODNOSU NA CRKVU?

Isus Hristos je Jedini Glava jedne Crkve. Apostol Pavle piše za Crkvu da je Božija građevina za koju niko ne može postaviti drugoga temelja osim postojećeg, koji je Isus Hristos (1. Kor. 3,9-11).

258. KAKVU NAM OBAVEZU NALAŽE JEDINSTVO CRKVE?

Jedinstvo Crkve nalaže nam obavezu da se staramo da čuvamo jedinstvo Duha svezom mira (Ef. 4,3).

259. KAKO JEDINSTVO CRKVE MOŽE DA SE OBJASNI U VEZI SA POSTOJANJEM MNOGIH POMESNIH PRAVOSLAVNIH CRKAVA?

Crkva je jedna, no ipak postoje mnoge odvojene i samostalne (Pomesne) Crkve, na primer Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska, Konstantinopoljska, Ruska, Srpska… Ovo su posebne Crkve, odnosno delovi Jedne Vaseljenske Crkve. Samostalnost njihovog vidljivog ustrojstva ne sprečava ih da duhovno budu veliki udovi jednoga Tela Vaseljenske Crkve, da kao glavu imaju Jednoga – Hrista, i jedan duh vere i blagodati. Ovo jedinstvo se vidljivo izražava jednakim ispovedanjem vere i opštenjem u molitvama i Svetim Tajnama.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE CRKVA?

2. ŠTA ZNAČI VEROVATI U CRKVU?

3. NA KOJI NAČIN CRKVA MOŽE BITI PREDMET VERE?

4. ODAKLE ZNAMO DA CRKVA ISTOVREMENO PREBIVA I NA ZEMLJI I NA NEBU?

5. KAKO SMO UVERENI U PREBIVANJE BLAGODATI U ISTINITOJ CRKVI?

6. KAKVO JE SVEDOČANSTVO DA ĆE BLAGODAT U CRKVI UVEK PREBIVATI?

7. ZAŠTO JE CRKVA NAZVANA JEDNOM?

8. KO JE ISUS HRISTOS U ODNOSU NA CRKVU?

9. KAKVU NAM OBAVEZU NALAŽE JEDINSTVO CRKVE?

10. KAKO JEDINSTVO CRKVE MOŽE DA SE OBJASNI U VEZI SA POSTOJANJEM MNOGIH POMESNIH PRAVOSLAVNIH CRKAVA?