NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 13 – O PRVORODNOM GREHU

ČAS 13 – O PRVORODNOM GREHU

154. ŠTA JE GREH?

Greh, to je – prestup Zakona Božijeg. A greh jeste bezakonje (1. Jn. 3,4).

155. ODAKLE JE GREH UŠAO U LJUDE?

Greh je u ljude ušao (mada su oni stvoreni po obrazu Božijem, a Bog ne može da greši) – od đavola.

156. KADA JE GREH UŠAO U LJUDE?

Greh je sa đavola prešao na ljude onda kada je đavo obmanuo Evu i Adama i nagovorio ih da prestupe zapovest Božiju.

157. KOJU ZAPOVEST JE NARUŠIO ADAM?

Bog je Adamu u Raju zapovedio da ne sme da okusi plodove sa drveta poznanja dobra i zla, i pri tome mu je rekao da će, ako ih samo okusi, umreti.

158. ZAŠTO JE ZA ČOVEKA BILO SMRTONOSNO NARUŠAVANJE ZAPOVESTI?

Za čoveka je kušanje ploda sa Drveta poznanja dobra i zla postalo smrtonosno, jer je bilo povezano sa neposlušnošću volji Božijoj. Na taj način, neposlušnost je odvojila čoveka od Boga i blagodati Njegove i otuđila ga je od života u Bogu.

159. ZAŠTO SE RAJSKO DRVO NAZIVALO „DRVETOM POZNANJA DOBRA I ZLA“?

Naziv „Drvo poznanja“ dobra i zla sugeriše da je čovek preko tog drveta opitno saznao kakvo dobro predstavlja poslušnost volji Božijoj i kakvo je zlo protiviti joj se.

Prepodobni Jovan Damaskin piše: „Drvo poznanja je, naime, bilo kao neko okušanje i provera i vežbanje čovekove poslušnosti i neposlušnosti. Zbog toga je ono i nazvano drvetom poznanja dobra i zla; ili možda zato što je, onima koji su od njega kušali, davalo moć da spoznaju vlastitu prirodu, što je dobro za one koji su savršeni, ali je zlo za one koji su nesavršeni i za one čije su želje lakomije, kao što je tvrda hrana loša za one koji su nežni i koji potrebuju mlečnu hranu. Jer Bog, Koji nas je stvorio, nije hteo da se staramo i brinemo o mnogom, niti da budemo staratelji i promislitelji vlastitog života, od čega je i Adam nastradao; jer, čim je okusio, spoznao je da je go, te se postarao sebi za pregaču; uzevši, naime, lista smokovih, opasao se. A pre okušanja sa drveta poznanja bili su oboje goli, i Adam i Eva, i nisu se stideli. Bog je, dakle, hteo da budemo toliko bestrasni (jer to je znak krajnjeg bestrašća). Još je želeo da budemo i bezbrižni i da imamo samo jedno delo, i to ono anđelsko, odnosno da neprestano i neprekidno pevamo himne Tvorcu, i da se naslađujemo gledanjem u Njega, te da svoju brigu na Njega prebacujemo, što nam je preko proroka Davida i objavio, govoreći: „Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti.“ (Tačno izloženje pravoslavne vere, 2,25).

160. KAKO SE POKAZALO MOGUĆIM NEPOSLUŠANJE VOLJI BOŽIJOJ?

Adam i Eva su uprkos volji Božijoj poslušali đavola. Po dobroti Svojoj Bog je čoveku, kada ga je stvarao, dao volju prirodno sklonu da ljubi Boga, no pri tome slobodnu, a čovek je tu slobodu upotrebio na zlo.

161. KAKO JE ĐAVO OBMANUO ADAMA I EVU?

Đavo je obmanuo (prelestio) Adama i Evu na sledeći način. Eva je u Raju ugledala zmiju koja ju je uveravala da će ljudi ako okuse plodove sa drveta poznanja dobra i zla biti „kao bogovi“. Eva je nasela na to obećanje i na lepotu plodova i okusila ih je; Adam je okusio ugledajući se na nju.

162. ŠTA JE PROIZAŠLO OD ADAMOVOG GREHA?

Od Adamovog greha proizašli su prokletstvo i smrt.

163. ŠTA JE PROKLETSTVO?

Prokletstvo – to je osuda greha i zla koje je na zemlji od njega proizašlo kao kazna ljudima od strane pravednog Suda Božijeg. Zemlja da je prokleta zbog tebe – rekao je Bog Adamu (1, Mojs. 3, 17).

164. KAKVA SMRT JE PROISTEKLA OD ADAMOVOG GREHA?

Od Adamovog greha proistekla je dvojaka smrt: telesna, kada se telo lišava duše koja ga je oživljavala, i duhovna, kada se duša lišava blagodati Božije koja ju je oživljavala uzvišenijim, duhovnim životom.

165. KAKO UMIRE DUŠA?

Duša može da umre, ali ne kao telo. Telo, kada umire, gubi čula i raspada se, dok duša, kada umire kroz greh, biva lišena duhovne svetlosti, radosti i blaženstva, ali se ne raspada niti biva uništena, nego ostaje u stanju mraka, patnje i stradanja.

166. ZAŠTO LJUDI UMIRU?

Nisu samo prvi ljudi umrli, nego umiru svi, jer svi potiču od Adama koji je bio zaražen grehom, te greše i sami. Kao što od zagađenog izvora teče zagađen potok, tako od rodonačelnika zaraženog grehom, i stoga smrtnog, proishodi grehom zaraženo i stoga smrtno potomstvo.

167. ŠTA O TOME GOVORI SVETO PISMO?

Sveto Pismo o tome govori ovako: Zato kao što kroz jednoga čoveka uđe u svet greh, i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, pošto svi sagrešiše (Rimlj. 5,12).

168. DA LI SU PLODOVI DRVETA ŽIVOTA BILI KORISNI ČOVEKU?

Posle greha plodovi drveta života nisu bili od koristi čoveku: on nije mogao da okusi od njih, jer je bio izagnan iz Raja.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE GREH?

2. ODAKLE JE GREH UŠAO U LJUDE?

3. KADA JE GREH UŠAO U LJUDE?

4. KOJU ZAPOVEST JE NARUŠIO ADAM?

5. ZAŠTO JE ZA ČOVEKA BILO SMRTONOSNO NARUŠAVANJE ZAPOVESTI?

6. ZAŠTO SE RAJSKO DRVO NAZIVALO „DRVETOM POZNANJA DOBRA I ZLA“?

7. KAKO SE POKAZALO MOGUĆIM NEPOSLUŠANJE VOLJI BOŽIJOJ?

8. KAKO JE ĐAVO OBMANUO ADAMA I EVU?

9. ŠTA JE PROIZAŠLO OD ADAMOVOG GREHA?

10. ŠTA JE PROKLETSTVO?

11. KAKVA SMRT JE PROISTEKLA OD ADAMOVOG GREHA?

12. KAKO UMIRE DUŠA?

13. ZAŠTO LJUDI UMIRU?

14. ŠTA O TOME GOVORI SVETO PISMO?

15. DA LI SU PLODOVI DRVETA ŽIVOTA BILI KORISNI ČOVEKU?